آيا مي دانيد ...
در مدت زمان كوتاهي كه اين جمله از نظر شما مي گذرد دو نفر به علت عدم دسترسي به منبع آب آشاميدني سالم و مطمئن در دنيا خواهند مرد. سازمان بهداشت جهاني اخيراً اعلام كرده است كه بطور متوسط 50 هزار نفر به دليل استفاده از آبهاي آلوده در جهان جان مي سپارند. اين درحالي است كه فشار بر منابع موجود هرساله افزايش مي يابد و وضعيت بدتر مي شود..
آيا مي دانيد ...  
همه ساله 500000 كيلومتر مكعب آب بصورت بخار وارد اتمسفر مي شود كه 86 درصد آن از درياها و 14 درصد از سطح خشكي ها تامين مي شود. اين بخار در چرخه هيدرولوژي تبديل به بارش مي شود.
آيا مي دانيد ...  
محققان مي گويند برخورد يك كوه يخي بزرگ به قطب جنوب موجب تغيير شكل نقشه اين قطب شده است.
آيا مي دانيد ...  
  سيل بزرگتري عامل خسارت در بين حوادث طبيعي است. ساير حواث طبيعي چون زلزله به علت فراواني كمتر در مجموع خسارت كمتري وارد مي كنند هرچند كه در هر واقعه ممكن است خسارت زيادي وارد نمايند.
آيا مي دانيد ...  
75درصد جرم اتمفسردر 10 كيلومتر ضخامت پائين جو قرار گرفته است.
ما در كدام لايه جو زندگي مي كنيم:  
 پائين ترين لايه جو كه در برگيرنده بيشترين جرم بوده و تبادلات   هيدرولوژيكي در آن انجام مي شود لايه تروپوسفر است. ضخامت اين لايه 11 كيلومتر مي باشد و بيشترين تغييرات اقليمي در َآن اتفاق مي افتد. از طرف قطب به سمت استوا به ضخامت اين لايه اضافه مي شود.
 آيا مي دانيد ...  
مدت زماني كه لازم است تا تمام آب اقيانوسها سك دور در چرخه هيدرولوژيكي بچرخد 3000 سال است. اين زمان براي يخهاي قطبي 8000 سال و براي آبهاي زير زميني 5000 سال مي باشد.
آيا مي دانيد ...  
چرا در ارتفاعات با آنكه به دليل كاهش فشار هوا مولكولها راحت تر مي توانند از سطح مايع تبخير شوند تبخير كمتر است؟ علت كاهش دماي هوا و افزايش رطوبت نسبي است.
آيا مي دانيد ...  
تغيير فاصله زمين و خورشيد تاثير چنداني بر دماي زمين ندارد بلكه زوايه تابش خورشيد در اين مورد موثر است.
 آيا مي دانيد ...  
تبخير از سطح خاك عمده ترين منبع هدررفت آب بصورت تبخير در ايران است.
آيا مي دانيد ...  
بر هر سانتي متر از سطح زمين 1.05 كيلو گرم هوا وجود دارد.
 بحران آب در سال 2025:  

 پيش بيني مي شود در سال 2025 از هر سه نفر در جهان يك نفر با كمبود آب مواجه شود. در حال حاضر 29 كشور با كمبود آب مواجه هستند كه با پيش بيني هاي انجام شده احتمالاً زندگي اين كشورها فلج خواهد شد. گفته مي شود در سالهاي آتي جنگهائي بر سر آب در جهان رخ خواهد داد.

  آيا مي دانيد ...  
 در فصل زمستان، در مناطق سردسير ليمنوگراف از كار انداخته و از اشل استفاده مي كنند.
 جالب است بدانيد...  
 با آنكه زمان تمركز براي يك حوزه عدد ثابتي فرض مي شود، با داشتن يك حوزه با خصوصيات فيزيكي يكسان باز هم زمان تمركز در دبي هاي كم بيشتر مي شود.
  آيا مي دانيد ...  
  به ازاي هر يك درصد افزايش نمك محلول در آب يك درصد از شدت تبخير كاسته مي شود.
  آيا مي دانيد ...  
  اگر تمام يخهاي قطبي ذوب شوند آب درياها 14 متر بالا مي آيد.
   آيا مي دانيد ...  
  آمارها نشان مي دهد كه بيشترين قربانيان سيل زنان و سپس كودكان هستند.
   آيا مي دانيد ...  
 براي برآورد و محاسبه دبي در ايستگاههاي هيدرومتري از رابطه دبي- اشل استفاده مي شود ولي بايد توجه داشت كه با يك سطح تراز مشخص ميزان دبي هنگام روند افزايشي به دليل ذخيره رودخانه اي بيشتر از حالت فروكش است. هنگام حركت موج سيل شيب سطح آب تغيير مي كند و منحني سنجه آب حالت عدسي به خود مي گيرد.
   آيا مي دانيد ...  

 ايرانيان يكي از پيش گامان احداث سد بودند و چندين سد باستاني گواه اين مدعاست. براي كسب اطلاعات كامل به مقاله سدسازي در ايران باستان مراجعه شود. چند سد يادگار  ايران باستان عبارتند از:
سد قلعه رستم ، در 33 كيلومتري شمال شوشتر بر روي كارون كه داراي سه دهنه بزرگ از بالا به پايين بوده است. نهري را كه از اين سه سد آب مي گرفته نهر « جوي بند » و يا « ديم چه » مي گفته اند . درازاي اين نهر آبياري 18 كيلومتر بوده است. ـ
ـ سد شعيبيه : كه در 24 كيلومتري جنوب غربي شوشتر و بر روي رودخانه دز ساخته شده بوده است.
ـ سد كارون : كه در 8 كيلومتري شمال اهواز قرار داشته است.

-
سد عجيرب :كه در 36 كيلومتري شوشتر روي رودي با همان نام احداث شده است.
ـ سد كرخه : اين سد در 15 كيلومتري شمال حميديه واقع بوده و پيش تر به آن سد نهر هاشم مي گفته اند.
ـ سد ابوالعباس : در 18 كيلومتري رامهرمز واقع است و از سه دهانه تشكيل مي شده است.
ـ سد ابوالفارس : در جنوب شرقي رامهرمز.
ـ سد جراحي : در 29 كيلومتري جنوب رامهرمز.


هرگونه كپي برداري، نقل قول، تبديل به قالب هاي ديگرو... بدون ذكر منبع ممنوع است.