صفحه اصلي

ليست نرم افزارهاي موجود در سايت ايران هيدرولوژي براي بارگذاري

WRPLOT View  نرم افزار ترسيم گلباد در هواشناسي
براي دريافت کد به اين لينک مراجعه شود- با تشکر از دکتر آرش ملکيان
  Flow Orifice v5.1  
 

gis(mapmaker)

 
  HEC5  
  Hec6  
  HEC11  
  HEC141  
  HECDSS  
  Hec-FDA10  
  Hecgeohms10  
  hecgeoras  
  HECRUN  
  Hydrain-6  
  LINGO.opimiz  
  samada  
  SEDDISCH  
  SWSTAT~1  
  TeamFlow v7.0  
  TR20  
  TR55  
جديد مبدل UTM  

صفحه اصلي