فهرست مطالب

راهنمای سیستم اطلاعات جامع زمين و آب (ILWIS)
The Integrated Land and Water Information System

1- مقدمه و کليات

مقدمه ای بر سیستم اطلاعات جغرافيائي

درباره ILWIS و چگونگي تهيه نرم افزار

درباره حق نشر و تهيه کننده دوره آموزشي
دريافت راهنمائي و آموزش
معرفي محيط نرم افزار و شروع كار

2- مفاهيم اوليه

ساختار داده ها

داده هاي برداري

داده هاي رستري

ارتباط داده هاي برداری و رستري با مستندات

نمايش و مديريت لايه هاي اطلاعاتي
نمايه
مفهوم دامنه (domain)

ارتباط و وابستگي بين فايلها

3- ورود و مديريت داده هاي مکاني

ايجاد سيستم مختصات

مرجع دادن نقشه

رقومي سازي نقشه هاي  نقطه اي و خطي

وارد کردن نقشه از سيستم هاي ديگر

سيستمهاي تصوير

مديريت داده هاي برداري

مديريت داده هاي رستري

تبديل دامنه يا Domain conversion

4- کار با داده هاي توصيفي

ايجاد يک جدول

ورود جدول از ديگر سيستمها

محاسبات ستوني

طبقه بندي داده هاي موجود در يک ستون

محاسبات آماري

پيوند دادن جداول

ترسيم نمودار از داده ها

5- پردازش تصوير

کا ر با تصاوير تک باند

تشديد تضاد تصوير بطور کنتراست و مکاني

کار با تصاوير چند باند

ترکيب رنگ

تصحيح تصوير

مرجع دهي نقشه با استفاده از گوشه ها، نقاط مبنا و تصاوير

عملگرهاي چند باندي

تغيير روشنائي

شاخص  نرمال شده تفاضل پوشش گياهي

محاسبات آماري چند باندي

مفاهيم آناليز تصوير

محاسبات تصوير

امتزاج تصوير

طبقه بندي تصوير

قطعه بندي تراکمي

طبقه بندي چند باندي

نمونه گيري

طبقه بندي

طبقه بندي نظارت نشده

6- آناليزهاي مکاني

 استفاده از پنجره pixel information
استفاده از اطلاعات مستندات
کلاس بندی بوسیله فرمول
کلاس بندی توسط مستندات

کلاس بندی بوسیله مقادير  (Slicing)

 اندازه گيري روي فايلهاي نقطه اي
اندازه گيري روي فايلهاي خطي
 اندازه گيري روي فايلهاي پلي گون

 اندازه گيري روي فايلهاي رستري

محاسبات نقشه بوسيه فرمول

وابستگي ها و محاسبات نقشه

عملگر Cross
جداول دو بعدي

7- مبحث همسايگي و کار با آن

فيلتر کردن

فيلتر کردن بوسيله محاسبات نقشه

محاسبات مسافت
 شماره دهي سطوح
 عملگر اتصالات
8- استفاده از مدلهاي رقومي ارتفاع

ايجاد يک مدل رقومي ارتفاع

فيلترهاي قابل استفاده درمدلهاي رقومي ارتفاع
تهيه نقشه شيب
تهيه نقشه جهت
نمايش سه بعدي

ايجاد پروفيل

نمايش سه بعدي
8- ابزارهاي زمين آمار
اتورگرسيون داده هاي نقطه اي

ميانيابي نقطه اي

محاسبات اتورگرسيوني روي نقشه ها

آناليز الگوئي

9- خط فرمان و برنامه نويسي ساج

کار با خط فرمان

دستورات باز کردن و ويرايش اشياء ILWIS

دستورات ايجاد و ويرايش اشياء ILWIS

دستورات مديريت اطلاعات

دستورات دريافت اطلاعات کمکي

 دستورات و عبارات مورد استفاده براي عملگرها

دستورات محاسباتي روي نقشه و جدول

 دستورات حاکم بر وابستگي ها
استفاده از خط فرمان همانند يک ماشين حساب
توابع

اسکريپت ها

10- گرفتن خروجي

مقدمه

رنگها

ويرايش متغييرهاي بصري

 view  ها

ايجاد Layout  و در ج علائم حاشيه اي نقشه

چاپ نقشه

ارسال به نرم افزارهاي ديگر

ايجاد حالات نمايشي يا Demo

 توجه:
 ©
به موجب قانون حقوق مولفين، كليه  حقوق مادي و معنوي اين اثر الکترونيکي براي نويسنده  (خدايار عبداللهي) محفوظ است.  هرگونه كپي برداري، نقل قول، تبديل به قالب هاي ديگرو... بدون ذكر منبع ممنوع است. در اختيار گذاشتن  رايگان اين اثر صرفاً  براي استفاده هاي علمي بوده  و توزيع تجاري آن بدون مجوز صاحب اثر غير قانوني مي باشد.                                      


آغازفصل| فهرست|بازگشت | صفحه اصلي