نام و نام خانوادگي: خدايار عبداللهي
متولد:                  1355 
محل
تولد:         شهركرد
مرتبه علمي:        مربي
الويت پژوهشي اول: هيدرولوژي آبخيز
الويت پژوهشي دوم: هيدروانفورماتيك
اولويت پژوهشي سوم: مدلهاي فرسايش

سايت علمي پژوهشي ايران هيدرولوژي يک سايت غير دولتي با مديريت خدايارعبداللهي كارشناس ارشد آبخيزداري و مربي مركز علمي كاربردي جهاد كشاورزي شهركردمي باشد.  براي ارتباط با مدير سايت اينجا کليک کنيد.  


با عرض پوزش فراوان از محضر شما  لطفاً عنايت بفرمائيد كه اين آدرسهاي Email، پست الكترونيك عمومي اينجانب مي باشد و
هر 10روز يك بار كنترل مي شود.  لطفاً با توجه به تعداد زياد ميلهاي دريافتي تماسها به گونه اي باشد كه حداقل وقت را بگيرد. با پوزش از كليه بازديد كنندگان سايت كه درخواست اطلاعات مي نمايند  تقاضا مي شود اطلاعات را از خود سايت دريافت نمايند زيرا   اين درخواستها سبب صلب فرصت پاسخگوئي به ديگران نامه ها مي شود. به كساني كه سوالات تخصصي دارند اكيداً پيشنهاد مي شود عضو گروه ايران هيدرولوژي شوند و با متخصصين عضو اين گروه تبادل نظر كنند. مراجعه به دروس آنلاين نيز به دانشجويان پيشنهاد مي شود.

به ديگران  اطلاعات بدهيم تا دانش بيشتري كسب كنيم

خدايار عبداللهي (در برخي انتشارات عبدالهي آمده است) در سال 1355 در يكي از توابع شهركرد متولد شد.  وي تحصيلات دبيرستاني خود را با اخذ ديپلم از دبيرستان شهيد استكي شهركرد به پايان رسانيد. در سال 1374 به دانشگاه شهركرد وارد شد تا در مقطع كارداني رشته  مرتع و آبخيزداري تحصيل نمايد. وي در سال 1376 به مقطع كارشناسي ناپيوسته رشته مهندسي مرتع و آبخيزداري در دانشكده منابع طبيعي و كويرزدائي دانشگاه يزد راه يافت.  مهر1379 در كنكور كارشناسي ارشد رشته مهندسي آبخيزداري پذيرش شد و همزمان با اتمام دوره هاي آموزشي كارشناسي ارشد خود  از شهريور سال 1380 در دفتر طرح آبخيزداري حوزه كارون مشغول انجام وظيفه گرديد. نامبرده در سال 1382 در مرکز تحقيقات کشاورزي و منابع طبيعي استان چهار محال و بختياري به طرحهاي پژوهشي پرداخت. ضمن پيگيري طرحهاي پژوهشي از بهمن سال 1386 با عنوان مربي آموزسي مركز علمي كاربردي جهاد كشاورزي شهركرد تاحال حاضر اشتغال دارد.   خدايار عبداللهي  علاوه بر فعاليتهاي نرم افزاري  تاكنون چندين مقاله، نرم افزار و گزارش فني در زمينه هيدرولوژي و سيستم اطلاعات جغرافيائي منتشر نموده است. برخي از فعاليتها و سوابق علمي ذيلاً آمده است.
 • پايان نامه كارشناسي ارشد: مدلسازي هيدرولوژيكي بر اساس ويژگيهاي ژئومورفولوژيكي در حوزه آبخيز خانميرزا با استفاده GIS   

 • سمينار كارشناسي ارشد : سيل ناشي از شكست سد خاكي

فعاليتها و سوابق  شغلي و علمي

الف - مشاغل تمام وقت

رديف

از تاريخ تا تاريخ سمت سازمان
1 14/6/1380 5/1/1382 كارشناس ارشد آبخيزداري و ناظر ايستگاههاي هواشناسي و هيدرومتري حوزه دفتر طرح آبخيزداري كارون
2 15/1/1382 15/11/1386 كارشناس ارشد پژوهشي مركز تحقيقات كشاورزي و منابع طبيعي شهركرد
3 15/11/1386 تا كنون مربي-مدير گروه آبخيزداري مركز علمي كاربردي جهاد كشاورزي شهركرد

ب - مشاغل پاره وقت

رديف

از تاريخ تا تاريخ سمت سازمان
4 20/3/1384 تاكنون همكار طرح مركز تحقيقات آب دانشگاه شهركرد
5 نيمسال اول تحصلي 86-85 تاكنون مدرس مدعو دانشگاه شهركرد
6 18/1/1384 5/11/1386 مدير پروژه گروه مهندسين موج گستر زاگرس
7 15/11/1386 تا كنون همكار طرح مركز تحقيقات كشاورزي و منابع طبيعي شهركرد

ت - هيدروانفورماتيك (Hydroinformatics)

رديف

نام نرم افزار توليدي سال سمت مرجع تأئيد كننده
1 سايت ايران هيدرولوژي 1381 مدير سايت سايت حاضر
2 بانك ديجيتال عكسهاي هوائي بخشي از حوزه كارون 1382 برنامه نويس دفتر طرح آبخيزداري حوزه كارون
3 نرم افزار انتخاب روش بهينه داده هاي هيدرولوژيكي
 (
Hydrogenrator)
1384 مدلساز كامپيوتري وزارت نيرو- دفتر پژوهشهاي كاربردي
4 شبكه ملي منابع آب كشور-فاز يك 1386 طراح شبكه شركت مديريت منابع آب ايران
5 نرم افزار تخصصي سيستم اطلاعات جغرافيائي دشتهاي استان چهارمحال و بختياري 1386  مدير پروژه شركت آب منطقه اي استان چهارمحال و بختياري- قرارداد 6532/86/310
6 فرهنگ تخصصي آبخيزداري (WM-Dic) 1387  مدير پروژه  دانشگاه جامع علمي كاربردي

ث - برخي از پايان نامه هاي تحت مشاوره (توضيح: مقطع كليه پايان نامه ها  كارشناسي ارشد مي باشد):

رديف عنوان دانشجو سال رشته دانشگاه
1 مطالعه رسوبشناسي بخشي از حوزه آبخيز زاينده رود زينب خدابخشي

1385

رسوبشناسي دانشگاه آزاد اسلامي واحد خوراسگان
2 طبقه بندي اقليم ايران با استفاده از روش خوشه بندي فازي در محيط سيستم اطلاعات جغرافيائي وفا محمودي نژاد

1386

سيستم اطلاعات جغرافيائي و سنجش از دور

 دانشگاه شهيد بهشتي تهران

3 ارزيابي اكولوژيكي تناسب كشت گياه كلزا در شمال خوزستان محسن بهرامي

1385

مهندسي كشاورزي -زراعت دانشگاه آزاد اسلامي واحد تحقيقات اهواز
4 استخراج هيدروگراف واحد لحظه اي به روشهاي كلارك، ناش و تابع عرض و مقايسه آنها با مقادير مشاهده اي در چند زير حوزه كارون شمالي احمدرضا فتاحي 1387 مهندسي آبياري و زهكشي دانشگاه شهركرد
5 بازنگري چند مدل تجربي زمان تمركز و بررسي كارائي مدل رگرسيون فازي  برآورد زمان تمركز در بخشي از كارون شمالي مسلم حيدري 1386 مهنسي آبخيزداري دانشگاه شهركرد
6

تحلیل خشکسالی هواشناسی و هیدرولوژی در حوزه­ی کارون یک به روش شاخص گشتاور L (گشتاور خطی)

سيد حسن علوي نيا 1387 مهنسي آبخيزداري دانشگاه شهركرد
7 بررسي كارائي آبنمودهاي ناش (Nash) و كلارك (Clark) و مقايسه آنها با آبنمودهاي مشاهده اي منصور نجفي 1386 مهنسي آبخيزداري دانشگاه تهران
8

ا رزيابي روش­هاي برآورد بار رسوب معلق در رودخانه­هاي منتخب استان چهارمحال وبختیاری

محمد ملك محمدي 1387 مهندسي كشاورزي- منابع آب دانشگاه گرگان
9 بررسي كارآيي رگرسيون فازي در بازسازي داده هاي گم شده بارش در حوز آبخيز كارون بزرگ روح ا... حسن شاهي 1386 مهنسي آبخيزداري دانشگاه شهركرد
10 نقش عوامل ژئومورفولوژي بر تشديد سيلاب حوزه آبخيز جونقان طيبه قدرتي 1386 جغرافياي طبيعي - گرايش ژئومورفولوژي دانشگاه تربيت معلم سبزوار

ج - عضويت در انجمنها و كميته ها

رديف انجمن از تاريخ تا تاريخ ملاحظات
1 سازمان مهندسي كشاورزي و منابع طبيعي 1380 تا كنون كارشناس ارشد رتبه دو امور مشاوره اي
2   عضو كميته فني آبخيزداري سازمان جهاد كشاورزي استان چهارمحال و بختياري (هسته منابع آب) 1380 1385  انتصابي

ح-  كارگاه ها و دوره هاي آموزشي كوتاه مدت گواهي شده

رديف

عنوان

تاريخ محل ساعت

ملاحظات

1

Application of Stochastic Models  in Hydrology

4-6 سپتامبر 2004 دانشگاه شهركرد 16

بين اللملي

2

مدلهاي فرسايش و رسوب

9-12 تيرماه 83 فارس 18

سازمان تحقيقات و آموزش كشاورزي  شماره 83/313

3

حركتهاي توده اي زمين

8-11شهريور 82 كرج 24 مركز آموزش جوانشير گواهي شماره 2445 مورخ 8/7/82
4

نرم افزارهاي هيدرولوژي و هيدروليك

28آذرتا 3دي 83 تبريز 36 گواهي شماره 11083/2986
5

Soil and water Conservation

4-6 مارس 2002 تهران 24

آژانس همكاريهاي بين اللملي ژاپن

6 كارگاه آموزشي روش تحقق 4-5مرداد1385 شهركرد 16 واحد استاني دانشگاه جامع علمي كاربردي
7 مهارتهاي روش تدريس 20-21تير 1385 شهركرد 16 واحد استاني دانشگاه جامع علمي كاربردي
8 كارگاه آموزشي مديريت جامع بحران خشكسالي با رويكرد مديريت ريسك 17 آذر 1387 شهركرد 10 مركز تحقيقات آب دانشگاه شهركرد
9 برنامه ريزي ارزش با موضوع آب 3 آبان 1386 شهركرد 10 مركز تحقيقات آب دانشگاه شهركرد

 خ- طرحهاي تحقيقاتي خاتمه يافته و دردست انجام

رديف

عنوان طرح

سمت سال مرجع تصويب كننده ملاحظات
1

بررسي الگوي روند توزيع زماني و مكاني خشكسالي هواشناسي در ايران

مجري ملي 1384 شركت مديريت منابع آب ايران كد طرح WRE-84162 و سال خاتمه 1388
2 ارزيابي تلفات بارش در حوزه كارون 4: مطالعه موردي حوزه دوآب صمصامي مجري استان 1382 مركز تحقيقات آبخيزاري سال خاتمه 1388
2 بررسي تطبيقي مدلهاي تجربي برآورد دبي پيك سيلاب و شبكه عصبي به منظور ارائه يك مدل ويژه در استان چهارمحال و بختياري مجري

 

1386 سازمان مديريت و برنامه ريزي استان چهارمحال و بختياري خاتمه يافته
3 بررسي و معرفي مناسبترين روشهاي استحصال و تامين آب براي توليدات گياهي در حوزه هاي آبخيز مناطق خشك، نيمه خشك و نيمه مرطوب كشور همكار 1386 مركز تحقيقات آبخيزاري مجري محمد نكوئي مهر
4

تعيين بهترين روش بازسازي و تطويل داده هاي بارش در ايستگاههاي هواشناسي حوزه كارون به منظور تهيه نقشه پهنه بندي ايستگاهها

 

همكار

 

1382 معاونت پژوهشي دانشگاه شهركرد خاتمه يافته

 

5

پهنه بندي حوزه تاثير ايستگاههاي هيدرومتري حوزه كارون بر اساس مناسبترين روش بازسازي داده ها

همكار

 

1386 شركت مديريت منابع آب ايران

 

خاتمه يافته
6

طرح شناخت مناطق اكولوژيك كشور

همكار

1384

مركز تحقيقات كشاورزي استان چهارمحال و بختياري

 

سال خاتمه 1386
7

پهنه بندي مناطق سيل خيز جادههاي استان چهارمحال و بختياري از ديدگاه هواشناسي

همكار

1386 پژوهشكده حمل و نقل كشور طرف قرارداد مركز تحققات آب شهركرد
8 طرح شبكه ملي آب كشور-فاز يك حوزه كارون

همكار

1386 شركت مديريت منابع آب ايران خاتمه يافته- كد
 82102-1 WRE  
9 بررسي و ارزيابي فرمول هاي ذوب برف در سرشاخه‌هاي حوزه كوهرنگ در استان چهارمحال و بختياري همكار 1386 مركز تحقيقات آبخيزاري در دست انجام
10 تعیین پارامترهای زمانی موثر بر اوج و فروکش سیلاب به منظور برآورد ، پیش بینی و پیش گیری آن

همكار

1387 آب منطقه اي استان چهارمحال و بختياري در دست انجام

د- دروس تدريس شده:

رديف نام درس مقطع واحد ملاحظات
1 كاراتوگرافي كارشناسي 3 يك ترم(دانشگاه جامع علمي كاربردي)
2 آبخيزاري كارشناسي 3+3 دانشگاه شهركرد
3 هيدرولوژي كارداني و كارشناسي 8 سه ترم(دانشگاه جامع علمي كاربردي)
4 روشهاي مكانيكي مبارزيه با فرسايش كارداني و كارشناسي 4+2 دو ترم(دانشگاه جامع علمي كاربردي)
5 سازه هاي مهندسي حفاظت آب و خاك كارشناسي 2 يك ترم (دانشگاه شهركرد)
6 عكسهاي هوائي كارداني 3 يك ترم(دانشگاه جامع علمي كاربردي)
7 سنجش از دور كارشناسي 2 يك ترم(دانشگاه جامع علمي كاربردي)
8 زبان تخصصي آبخيزداري كارشناسي 2 يك ترم(دانشگاه جامع علمي كاربردي)

ذ- لوحهاي تقدير

رديف عنوان لوح سال صادر كننده ملاحظات
1 تقديرنامه مرتبه عالي در ارزشيابي 15 مرداد 1386 مجتمع آموزش جهاد كشاورزي شماره گواهي 2/267/2079
2 مقاله برگزيده همايش خشکسالی در استان چهارمحال و بختياری و راههای مقابله با آن 16 آبان 1387 رئيس مركز تحقيفات آب و دبير همايش دانشگاه شهركرد
3 تشريك مساعي در تهيه گزارش  نياز آبي حوزه هاي بهشت آباد و كوهرنگ 18 مرداد 1386 معاون برنامه ريزي استاندار استان چهارمحال و بختياري شماره گواهي 42/1/3721
4 پژوهشگر نمونه مراكز تحت نظارت دانشگاه  جامع علمي كاربردي 25 آذر 1387 رئيس مركز علمي كاربردي جهادكشاورزي شماره گواهي 2/267/3644

ر-مقالات
 

عبدالهي، خدايار،  محمد نكوئي مهر و اسماعيلي نصرت الله (1380):  قابليت هاي سنجش از دور براي مديريت برف در سراب حوزه هاي آبخيز كارون و زاينده رود . همايش شناخت معضلات آبخيزداري و ارئه راه حلها، 8ص.

عبداللهي، خدايار (1381):مدلهاي رقومي ارتفاع و کاربرد آنها در هيدرولوژي ، همايش ژئوماتيك 81، 7ص.

-عبدللهي، خدايار،(1384): ارائه يك مدل و الگوريتم جديد براي بازسازي داده ها گم شده هيدرولوژي  ، سومين همايش ملي فرسايش و رسوب، 4ص.

-عبدللهي، خدايار، ساداتي نژاد، سيدجواد وفتاحي روح ا.... و  جعفري،(1385): ابوالفضل، اشبكه ملي منابع آب كشور: ضرورتها و چالشها، ولين همايش منطقه اي بهره برداري از منابع آب حوضه هاي كارون و زاينده رود (فرصتها و چالشها) 6ص.  

-عبداللهي ، خدايار،ساداتي نژاد، سيدجواد، شايان نژاد،‍ محمد ، دلاور خلفي، ع. و فتاحي، روح اله، (1385):ارزيابي روشهاي تطويل آمار بارش سالانه با استفاده از نرم افزار Hydrogenerator ، اولين همايش منطقه اي استفاده بهينه از منابع آب حوضه، كارون و زاينده رود، صفحه 1229 تا 1235 ، دانشگاه شهركرد، شهريور 1385.

-عبداللهي ، خدايار، ساداتي نژاد، سيد جواد، شايان نژاد،‍ محمد(1385) ، دلاور خلفي، ع. و فتاحي، ر.، ارزيابي روشهاي تطويل آمار بارش سالانه با استفاده از نرم افزار Hydrogenerator ، اولين همايش منطقه اي استفاده بهينه از منابع آب حوضه كارون و زاينده رود، صفحه 1229 تا 1235 ، دانشگاه شهركرد، شهريور 1385.

-عبدالهي خدايار، صادقي، سيد جواد.، شايان نژاد‏، محمد و صمدي بروجني حسين،(1386): تجارب مدلسازي سيل ناشي از شكست سدهاي خاكي، ششمين كنفرانس هيدروليك ايران، صفحه M7-402 تا M7-409 ، دانشگاه شهركرد، شهريور .

- عبدالهي،خدايار، اسمعلي، اباذر،   فرج زاده اصل،منوچهر،  صادقي، سيد حميدرضا ،  اسماعيلي ، نصرت ا... (1387):كارائي مدل GIUH در حوزه آبخيز خانميرزا، سومين كنفرانس منابع آب ايران 25 مهر 1387-دانشگاه تبريز.

-عبداللهي، خدايار،  مريد،سعيد،   رئيسي، فاطمه و  شهراني، دهقان، (1387) تحليل زماني-مكاني روند خشكسالي هواشناسي در استان چهارمحال و بختياريمجموعه مقالات همايش خشکسالی در استان چهارمحال و بختياری و راههای مقابله با آن 7ص.

-اسماعیلی،نصرت ا... و  عبدالهی، خدایار، (1380):معرفي مدل Calsite براي ارزيابي فرسايش و رسوب بوسيله فرمول جهاني فرسايش ،  مجموعه مقالات کوتاه: هفتمین کنگره علوم خاک ایران، صفحه 277-275.

-رئيسيان، روانبخش و عبداللهي، خدايار (1385):بررسي ميزان نزولات جوي و حجم آبهاي خروجي از استان چهار محال و بختياري از طريق رودخانه هاي كارون و زاينده رود،  اولين همايش منطقه اي بهره برداري از منابع آب حوضه هاي كارون و زاينده رود (فرصتها و چالشها)، 6ص.

-
رئيسيان
، روانبخش،  پرهمت ، جهانگرد،  عبداللهي، خدايار و  قطره مهرداد (1385):تغييرات زماني انباشت و عمق آب معادل برف در سرشاخه هاي كارون شمالي ( مطالعة موردي گردنه چري)، اولين همايش منطقه اي بهره برداري از منابع آب حوضه هاي كارون و زاينده رود (فرصتها و چالشها) 7ص.

-عضدي، محمود، عبدللهي، خدايار، (1386)بررسي الگوي زماني و مكاني خشكسالي هواشناسي در استان مازندران با استفاده از شاخص استاندارد شده بارش  دومين همايش مقابله با سوانح طبيعي T محمود عضدي - خدايار عبداللهي 16ص.

-صمدي بروجنی، حسين،   قطره ساماني، مهرداد،  عبدالهي، خدايار  و قطره ساماني،سعيد ،(1385) "لزوم بازنگري در اجراي طرحهاي انتقال آب بين حوضه اي سولگان و بهشت آباد با توجه به برنامه هاي آتي توسعه منابع آب حوضه کارون شمال غربي"، اولین همایش منطقه ای بهره برداری بهینه از منابع آب حوضه های کارون و زاینده رود، دانشگاه شهرکرد، 6ص. 


- شعله رنگ كن اصفهاني، نگار،   امامي، سيد نعيم،  جل لوئيان، رسول ا و عبداللهي ، خدايار ( 1385):آزمون اولويت بندي چند روش تجربي پهنه بندي خطر زمين لغزش در زير حوضه ناغان (زاگرس مركزي)، مجموعه مقالات اولين همايش مقابله با سوانح طبيعي، دانشكده نقشه برداري دانشگاه تهران 6 ديماه 1385.

- نكويي مهر،محمد،  رأفت‌نيا،نصرت‌اله،  رئيسيان،روانبخش،  جهانبازي گوجاني،حسن و طالبي، محمود و  عبدالهي،  خدايار(1385)فصلنامه علمي پژوهشي تحقيقات جنگل و صنوبر ايران جلد 14 ، شماره 3.

-عضدي، محمود،  سليماني ، كريم،   حبيب نژاد روشن محمود و عبداللهي، خدايار (1386): سومين كنفرانس بين المللي مديريت جامع بحران در حوادث غيرمترقبه، پايش خشكسالي با استفاده از شاخص SPI در دوره بازگشت هاي مختلف (مطالعه موردي: استان مازندران)، 16 ص.

-شايان نژاد، محمد،  ساداتي نژاد، سيد جواد وعبدالهي،خدايار (1386): بررسي هيدروليك جريان از سدهاي پاره سنگي با استفاده از رگرسيون فازي سمينار سراسري آبياري و كاهش تبخير بهمن ماه 1386.

-سلاجقه علي، نجفی حاجی­ور، منصور،   عبداللهی، خدايار و اوژن، محمد (1387): ارزیابی و تحلیل ترسالی و خشکسالی استان چهارمحال و بختیاری، مجموعه مقالات همايش خشکسالی در استان چهارمحال و بختياری و راههای مقابله با آن 7ص.

-Abdollahi, Kh.(2004):Using GIS to derivation of Gamma GIUH, Khanmirza Watershed Case Study, IRAN(2004): , Proceedings of the 4th  International Iran and Russia Confrence "Agriculture and Natural Resources", 8-10,2004, Shahrekord University,Iran

-Abdollahi, Kh., Nekouyi Mehr, M(2004):A comparison between Unit Hydrograph Flood Estimation Methods for Ungauged Watersheds, a Case Study Khanmirza Catchment, Iran(2004): , Proceedings of the 4th  International Iran and Russia Confrence "Agriculture and Natural Resources", 8-10,2004, Shahrekord University,Iran

-Sadatinejad, S. J., Abdollahi, Kh.(2004):A Comparison between Water Resources of Russia and the NISS. J. SadatinejadوKhodayar Abdollahi with Iran, (2004): , Proceedings of the 4th  International Iran and Russia Confrence "Agriculture and Natural Resources", 8-10,2004, Shahrekord University,Iran

-Ghasemi  A., Normohammadi, Gh., Kamali, . Ayeneh, Gh., Porhemmat, J.,   Abdollahi, Kh.,  Golparvar, A. R.(2008):  Integrating Some of the Ecological Factors in order Sustainable Canola Production Using GIS in Southwest Iran, American-Eurasian J. Agric.p68-71

 ز-مهارت ها

 1. -مهارت كار با نرم افزار هاي هيدرولوژي SMADA، WMS،HecRas ،Hecs و...

 2. -مهارت كار با نرم افزارهاي طراحي چون گروه AutoCad
  - تسلط كامل به نرم افزارهاي سيستم اطلاعات جغرافيائي (ArcView, R2V, ILWIS و ...).
  - تسلط بر برنامه نويسي به زبانهاي VB6.0، VB.Net،   C#، Asp.Net
  - تسلط بر برنامه نويسي به زبان اسكريپت نرم افزارهاي سيستم اطلاعات جغرافيائي

س- برخي اساتيد و محققين آشنا به فعاليتهاي پژوهشگر:

 • دكتر سيد حميد رضا صادقي و دكتر منوچهر فرج زاده (دانشگاه تربيت مدرس)

 • دكتر سيد جواد ساداتي نژاد(دانشگاه كاشان)

 • دكتر بهرام ثقفيان (عضو هيئت علمي مركز تحقيقات حفاظت خاك و آبخيزداري كشور)

 • دكتر حسين صمدي (رئيس مركز تحقيقات آب شهركرد)

 • دكتر روح ا... فتاحي و دكتر افشين هنربخش (دانشگاه شهركرد)

 • دكتر داودرضا عرب(دانشگاه تهران)

 • دكتر محمد حسين مهديان (سازمان تحقيقات و آموزش كشاورزي)

نكته: به دليل درجه اهميت كمتر پژوهشي از ارائه سياهه برخي فعاليتهاي علمي-اجرائي از قبيل گزارشات مطالعاتي، طرحهاي اجرائي، جزوات درسي، همكاري در اجراي  كنفرانسهاي منطقه اي، ملي و بين اللملي،  عليرغم تعدد صرف نظر شده است.

بروزرساني: ديماه 1387


صفحه اصلي