بانک اطلاعاتي قنات هاي کشور

تعداد کل آمار قنوات موجود: 32698

جستجوي سريع در همه فيلدهاي مرتبط با قناتهاي کشور(* از قبيل نام، استان و ...) نمايش همه داده ها
 
New Page 1
نمايش بر اساس بخش نمايش بر اساس شهر نمايش بر اساس استان
نام قنات استان موقعيت بخش روستا طول قنات عمق مادر چاه تعداد ميله چاه فاصله مظهر تا محل دبي

Lit/s

- شول فارس  لامرد  مهر  شول  15 
- قمشه كرمانشاه  كرمانشاه  ماهيدشت  قمشه  800  10 
- خامان كردستان  كامياران  كامياران  خامان  700 
- كهريز كردستان  كامياران  كامياران  كهريز  400  12  30 
- كيله گلان كردستان  كامياران  كامياران  كيله گلان  600  40  40 
- كيله گلان كردستان  كامياران  كامياران  كيله گلان  300  50 
- دهنومركزي فارس  ممسني  رستم  دهنومركزي  600  16  40 
- دهنوسادات فارس  ممسني  رستم  دهنومركزي  400  15  27 
- توكلي فارس  لامرد  گله دار  چاه كنجان 
- الك كردستان  كامياران  كامياران  الك  300  30 
- بندو فارس  لامرد  گله دار  بندو 
- امير آباد كردستان  كامياران  كامياران  امير آباد  400  40 
- زنيان فارس  لامرد  مهر  زنيان  12 
- پسوند فارس  لامرد  اشكنان  پسبند  20 
- اهل فارس  لامرد  اشكنان  اهل  20 
- بلبلي فارس  لامرد  علاء مرودشت  بلبلي  15  20 
- سيف الدين فارس  لامرد  علاء مرودشت  سيف الدين  25  30 
- شاه فرج اله فارس  لامرد  علاءمرودشت  كهنويه 
- كلون مرواريد فارس  لار  جويم  جويم  5000  35  300  20 
- كلون "كوركي" فارس  لار  جويم  كلون عليا  2500  15 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11-20 [صفحه بعدي>>]

رکوردهاي 1 تا 20 از مجموع 32698 رکورد موجود

اطلاعات اين بانک بر اساس امار وزارت جهاد کشاورزي تهيه شده است.


صفحه اصلي |  بازگشت

کليه حقوق اين سايت متعلق به خدايار عبداللهي است.