ليست مطالعات آبخيزداري انجام شده در استانهاي مختلف
رديف كد جاماب عنوان پروژه شروع قرار داد پايان قرار داد حوزه آبخيز نام استان نام مشاور نام كارفرما
1 1 گرگانرود 28/3/73 28/6/74 تالش گيلان  آبخيزداري استان معاونت آبخيزداري 
2 1 اوزون دره و گلابر  1375 1377 سفيد رود  زنجان  ______ معاونت آبخيزداري 
3 1 الموت رود قزوين  9/12/1371 15/12/1373 سفيد رود  قزوين  آبخيزداري استان  معاونت آبخيزداري 
4 1 آيد و غموش  24/11/73 24/11/75 سفيد رود  آذربايجان شرقي شركت خدمات مهندسي جهاد معاونت آبخيزداري 
5 1 حسين آباد ياسوگند – يول كشتي 22/12/73 22/8/75 سفيد رود  كردستان  آب ورزان  معاونت آبخيزداري 
6 1 زنجانرود  11/7/72 11/9/72 سفيد رود  زنجان  سار آب پردازي معاونت آبخيزداري 
7 1 شاهرود بالا و ملاعلي  1376 1378 سفيد رود  قزوين _____ معاونت آبخيزداري 
8 1 شاهرود خلخال  29/11/73 29/9/75 سفيد رود  اردبيل شركت خدمات مهندسي جهاد  معاونت آبخيزداري 
9 1 قرونقوچاي 1376 1378 سفيد رود  آذربايجان شرقي بوم آبا د معاونت آبخيزداري 
10 1 گيوي  چاي  1376 1378 سفيد رود  _______ _____ معاونت آبخيزداري 
11 1 هزار كانيان  1376 1378 سفيد رود  كردستان  زومار  معاونت آبخيزداري 
12 1 بابلرود  1376 1378 ساحلي شمالي  مازندران  مشاور انتخاب نشده معاونت آبخيزداري 
13 1 پل رود  29/11/1373 29/9/1375 ساحلي شمالي گيلان  شركت خدمات مهندسي جهاد معاونت آبخيزداري 
14 1 تالار 1375 1377 ساحلي شمالي مازندران  شركت خدمات مهندسي جهاد معاونت آبخيزداري 
15 1 تجن  14/11/70 14/12/74 ساحلي شمالي مازندران  شركت خدمات مهندسي جهاد معاونت آبخيزداري 
16 1 چالوس  1376 1378 ساحلي شمالي مازندران  روان آب معاونت آبخيزداري 
17 1 دلاور رود  10/3/71 30/10/71 ساحلي شمالي مازندران  آبخيزداري استان  معاونت آبخيزداري 
18 1 كجور  1377 1379 ساحلي شمالي مازندران  مشاور انتخاب نشده  معاونت آبخيزداري 
19 1 نكارود  1376 1378 ساحلي شمالي مازندران  مشاور انتخاب نشده  معاونت آبخيزداري 
20 1 نوررود 29/11/73 29/9/75 ساحلي شمالي مازندران  شركت خدمات مهندسي جهاد معاونت آبخيزداري 
21 1 تيل آباد – نرماب  20/12/73 20/6/75 گرگانرود گرگان و گنبد روان آب  معاونت آبخيزداري 
22 1 چهل چاي و اوغان  21/8/75 21/2/77 گرگانرود گرگان و گنبد بوم آباد معاونت آبخيزداري 
23 1 غرب قره سو  27/3/73 27/6/74 گرگانرود گرگان و گنبد آبخيزداري استان  معاونت آبخيزداري 
24 1 قرناوه  1376 1378 گرگانرود گرگان و گنبد مشاور انتخاب نشده  معاونت آبخيزداري 
25 1 يل چشمه  27/3/73 27/6/74 گرگانرود گرگان و گنبد آبخيزداري استان  معاونت آبخيزداري 
26 2 حوزه مشرف به درياچه سد ارس  25/11/74 25/11/76 ارس آذربايجان غربي شركت خدمات مهندسي جهاد معاونت آبخيزداري 
27 2 سدزولا 30/5/73 7/10/74 درياچه اروميه آذربايجان غربي آبخيزداري استان  معاونت آبخيزداري 
28 2 قلعه چاي 22/6/73 30/10/74 درياچه اروميه آذربايجان شرقي آبخيزداري استان  معاونت آبخيزداري 
29 3 دويرج  1376 1378 رودخانه هاي مرزي ايلام  ساز آب پردازان  معاونت آبخيزداري 
30 3 سد بانه  31/3/73 30/6/74 رودخانه هاي مرزي كردستان آبخيزداري استان معاونت آبخيزداري 
31 3 سد بويين بانه  21/3/73 31/6/74 رودخانه هاي مرزي كردستان  آبخيزداري استان  معاونت آبخيزداري 
32 3 سد چم گردلان   25/5/73 29/9/74 رودخانه هاي مرزي  ايلام  آبخيزداري استان  معاونت آبخيزداري
33 3 قزلچه سو  21/3/73 31/6/74 رودخانه هاي مرزي  كردستان  آبخيزداري استان  معاونت آبخيزداري
34 3 كنگير 23/9/74 23/5/76 رودخانه هاي مرزي  ايلام  ساز آب پردازان  معاونت آبخيزداري
35 3 گاوه رود  21/11/71 21/9/74 رودخانه هاي مرزي  كردستان  ورز بوم  معاونت آبخيزداري
36 3 اسد آباد  1376 1378 كرخه همدان  نشتاك  معاونت آبخيزداري
37 3 اسلام آباد 25/5/73 25/9/73 كرخه كرمانشاه  آبخيزداري استان  معاونت آبخيزداري
38 3 جاميشان 25/5/73 1374 كرخه كرمانشاه  آبخيزداري استان  معاونت آبخيزداري
39 3 چولهول و ماديان رود  25/9/74 25/3/76 كرخه لرستان  شركت خدمات مهندسي جهاد معاونت آبخيزداري
40 3 حرم آباد  13/3/75 13/3/77 كرخه همدان  چاكدشت  معاونت آبخيزداري
41 3 حوزه مشرف به سد كرخه  27/4/75 27/10/77 كرخه خوزستان  شركت خدمات مهندسي جهاد  معاونت آبخيزداري
42 3 راز اور  20/12/73 20/12/75 كرخه كرمانشاه  سنجش ازدور  معاونت آبخيزداري
43 3 رومشكان  1/6/73 1375 كرخه  لرستان  آبخيزداري استان  معاونت آبخيزداري
44 3 كرخه  22/12/71 11/2/74 كرخه  لرستان  شركت خدمات مهندسي جهاد  معاونت آبخيزداري
45 3 بالا رود  7/9/71 7/3/72 دز خوزستان  آبخيزداري استان معاونت آبخيزداري
46 3 سزار  1376 1378 دز لرستان  جامع ايران  معاونت آبخيزداري
47 3 ماربره  1376 1378 دز لرستان  تام  معاونت آبخيزداري
48 3 بازفت  23/12/71 3/2/74 كارون  چهارمحال و بختياري شركت خدمات مهندسي جهاد معاونت آبخيزداري
49 3 دوآب 26/5/73 25/6/74 كارون  چهار محال و بختياري آبخيزداري استان  معاونت آبخيزداري
50 3 سرخون  26/5/73 25/6/74 كارون چهار محال و بختياري آبخيزداري استان  معاونت آبخيزداري
51 3 كارو ن2 و 3 25/9/75 25/9/77 كارون  خوزستان  جامع ايران  معاونت آبخيزداري
52 3 ابوالفارس 7/9/71 7/7/73 جراحي  خوزستان  آبخيزداري استان  معاونت آبخيزداري
53 3 ايدانك  7/8/74 7/3/76 جراحي  كهكيلويه و بويراحمد شركت خدمات مهندسي جهاد معاونت آبخيزداري
54 3 چاروساق  1/6/73 30/5/74 جراحي  كهكيلويه و بويراحمد آبخيزداري استان  معاونت آبخيزداري
55 4 درود زن  5/4/73 5/7/74 درياچه بختگان  و تشك و مهارلو فارس  آبخيزداري استان  معاونت آبخيزداري
56 4 دهبيد خرمي وعياقلو 13/3/75 13/3/77 درياچه بختگان فارس زومار  معاونت آبخيزداري
57 4 دره گپ  13/9/74 13/3/76 حله و شور بوشهر ساز آب پردازان  معاونت آبخيزداري
58 4 پارسل هاي  a1 , b7 25/11/74 25/11/76 مند فارس شركت خدمات مهندسي جهاد معاونت آبخيزداري 
b11 , b12 , b13
59 4 تنگاب  فيروز آباد 1376 1378 مند فارس _____ معاونت آبخيزداري
60 4 قير 27/2/71 27/1/74 مند فارس شركت خدمات مهندسي جهاد معاونت آبخيزداري 
61 4 گلال داراب و پارسل هاي b6,b3 1376 1378 مند  فارس  _____
62 4 احمدي  1376 1378 ميناب و جگين  و شميل و جاماش هرمزگان  آب و رزان 
63 4 شميل  1376 1378 ميناب و جگين  و شميل و جاماش هرمزگان آب ورزان 
64 4 شميل و جاماش 8/4/73 8/7/74 ميناب و جگين  و شميل و جاماش هرمزگان آبخيزداري استان 
65 5 پشتكوه 25/11/74 25/11/76 كوير نمك سيرجان يزد  شركت خدمات مهندسي جهاد 
66 5 تنگوئيه و گوغر بافت 13/3/75 1377 كوير نمك سيرجان كرمان  لار 
67 5 نسا و پارسل هاي شور جيرفت 1376 1378 كوير لوت  كرمان  شركت خدمات مهندسي جهاد
68 5 شمسي  آباد 1376 1378 ماشكل  سيستان و بلوچستان  ورز بوم 
69 5 لاديز 1377 1379 ماشكل  سيستان و بلوچستان مشاورانتخاب نشده
70 5 C1 , C2 سرباز 1377 1378 باهوكلات  سيستان و بلوچستان مشاورانتخاب نشده 
71 5 آبخيزسرباز 21/11/70 24/12/72 باهوكلات  سيستان و بلوچستان شركت خدمات مهندسي جهاد
72 5 پارسل هاي سد زيردان 7/8/74 7/8/76 باهوكلات  سيستان و بلوچستان شركت خدمات مهندسي جهاد
73 5 شور جيرفت  21/11/70 30/12/72 هامون  جازموريان كرمان آبخيزداري استان
74 6 پارسل a2  سد زاينده رود 15/4/73 15/7/74 باتلاق گاوخوني اصفهان  آبخيزداري استان
75 6 دستكن 25/11/74 25/11/76  باتلاق گاوخوني اصفهان شركت خدمات مهندسي جهاد
76 6 نجف آباد 1376 1378 باتلاق گاوخوني اصفهان ______
77 6 اردستان 13/3/75 13/11/76 دق سرخه اصفهان رويان
78 6 خضر آباد 1377 1379 ______ يزد مشاورانتخاب نشده
79 6 قطروم – شادكام 1377 1379 ______ يزد مشاورانتخاب نشده
80 6 ميانكوه 21/6/73 21/3/74 ______ يزد آبخيزداري استان 
81 7 شمال تهران 9/11/70 27/7/73 شوروكرج وجاجرود تهران شركت خدمات مهندسي جهاد
82 7 ماملو 22/5/73 27/9/74 شوروكرج وجاجرود تهران آبخيزداري استان
83 7 آب باريك 30/1/74 29/12/74 درياچه نمك  مركزي  اداره طراحي استان
84 7 پارسلF سدگلپايگان 15/4/73 15/7/74 درياچه نمك اصفهان آبخيزدار ي استان
85 7 پارسل 2 و فرقان 7/4/74 7/10/75 درياچه نمك مركزي آب و زمين 
86 7 چمرود 15/4/73 15/10/74 درياچه نمك اصفهان آبخيزداري استان 
87 7 سد چمرود 15/4/73 15/10/74 درياچه نمك اصفهان آبخيزداري استان
88 7 شاقو  1376 1378 درياچه نمك  ______ رويان 
89 7 طغرود  27/6/72 21/3/74 درياچه نمك  قم  شركت خدمات مهندسي جهاد 
90 7 قره چاي  4/12/73 4/6/75 درياچه نمك  همدان  شركت خدمات مهندسي جهاد
91 7 كبار  22/12/73 22/4/75 درياچه نمك  قم  آب ورزان 
92 8 اترك  25/8/70 25/2/73 اترك  خراسان  خدمات مهندسي جهاد 
93 8 تبرك آباد – بيدواز  - فيروزه  13/9/74 14/9/74 اترك  خراسان  سازآب شرق
94 8 جام رود  1375 1377 هريرود  خراسان  خدمات مهندسي جهاد 
95 8 درونگر 1376 1378 هريرود  كردستان  ________
96 8 روس رود  25/11/74 25/11/76 هريرود  خراسان  خدمات مهندسي جهاد 
97 8 قره تيكان وزاوين  29/3/73 29/5/74 هريرود  خراسان  آبخيزداري استان 
98 8 a1,h , c1  سد شهيد يعقوبي  25/5/73 29/12/74 كال دو نخ  خراسان  آبخيزداري استان 
99 8 سد شهيد يعقوبي 25/5/73 29/12/74 كال دو نخ خراسان  آبخيزداري استان 
100 8 ارادان (رامه) 28/3/73 28/9/74 كوير نمك و حاجعليقي   سمنان  آبخيزداري استان 
101 8 سرخه و امامزاده عبدالله 21/11/74 21/11/76 كوير نمك و حاجعليقي سمنان  شركت خدمات مهندسي جهاد
102 8 سله بن  22/5/73 27/9/74 كوير نمك و حاجعليقي تهران  آبخيزداري استان 
103 8 شمال نيشابور 1376 1378 كوير نمك و حاجعليقي خراسان  ساز آب شرق 
104 8 شور تنگه 28/3/73 28/9/74 كوير نمك و حاجعليقي سمنان  آبخيزداري استان 
105 8 مجن تاش  28/3/73 28/9/74 كوير نمك و حاجعليقي  سمنان  آبخيزداري استان 

 


صفحه اصلي