بانک اطلاعات داده هاي هواشناسي
نام ايستگاه :
پارامتر انداره گيري شده: 
 اين بانک جهت تامين داده هاي مورد نياز کاربران گرامي با همکاري سازمان هواشناسي تهيه گرديده است.
 

وضعيت هواي فعلي ايستگاههاي سينوپتيک کشور