بانک  سوالات چهار گزينه اي هيدرولوژي

به سيستم آزمون آنلاين ايران هيدرولوژي خوش آمديد
  اين سيستم برمبناي آزمونهاي کارشناسي ارشد  و يک فضاي امتحاني تهيه شده است.
 قبل از استفاده از اين سيستم توجه شما را به نکات زير جلب مي کنيم:
  •   اين آزمون از يک بانک سوال غني و بطور کاملاً تصادفي ايجاد مي شود و معيار خوبی برای آمادگي کنکوراست.
  •   زمان پاسخگوئي شما محدود است. در سمت چپ صفحه زمان باقيمانده نمايش داده مي شود.
  • شما مي توانيد تعداد سوالات امتحاني را بين 5تا50 سوال انتخاب کنيد. زمان بطور اتوماتيک تعيين مي شود.
  • در اين آزمونها معمولاً استفاده از ماشين حساب ممنوع است اما در اينجا با راست کليک روی صفحه در دسترس شما قرارر ميگيرد.
  • با هر بار تازه کردن صفحه يا دکمه امتحان مجدد سوالات جديدي بارگذاری مي شوند.
  • با فشردن دکمه مشاهده نتيجه کليد سوالات و نمره شما نمايش داده مي شود.
  • اگر روی دکمه پاک کردن تمام جوابها کليک کنيد. زمان اين امتحان از نو شروع نمي شود و پاسخهاي قبلي محو مي شود.

کاربر گرامي! باتوجه به وقت موجود به سوالات زير پاسخ دهيد. توجه داشته باشيد که سولات اين آزمون کاملاً تصادفي  مي باشد.

ماشين حساب
سوال کد 214-319:کنکور کارشناسی ارشد سازه های آبی سال 831. منحنی IDFچه نوع کاربردی دارد؟

الف- تعیین شدت بارندگی برای یک مدت و دوره برگشت مشخص

ب- تعیین مساحت حوزه برای یک مدت و دوره برگشت مشخص

ج- تعیین ارتفاع بارندگی برای یک مساحت و دوره برگشت مشخص

د- تعیین شدت بارندگی برای یک مساحت و دوره برگشت مشخص

سوال کد 672-548:کنکور کارشناسی ارشد تاسیسات و ابیاری دانشگاه ازاد اسلامی سال 792. در رابطه  :

الف- F معرف احتمال وقوع رقمی است که در n مشاهده در ردیف m از سری مرتب شده قرار گرفته باشد

ب- F ضریب نفوذپذیری و  mوn به ترتیب شرایط خاک و رطوبت می باشد

ج- F احتمل عدم وقوع یک پدیده با m در مشاهد می باشد

د- F دوره برگشت یک پدیده با احتمال وقوع معین

سوال کد 520-372:کنکور کارشناسی ارشد بیابان زدایی سال 813. در یک منطقه بیابانی ،ارتفاع تبخیر سالانه از تشتک کلاس A برابر 3200میلی متر و از لایسیمتر 80 میلی متر می باشد.اگر عمق اب به طور متوسط 6.5 متر باشد ،حجم تبخیر سالانه از دریاچه ای به وسعت 50 هکتار چقدر است ؟

الف- 40 هزار متر مکعب

ب- 1.12 میلیون متر مکعب

ج- 1.6 میلیون متر مکعب

د- 4 میلیون متر مکعب

سوال کد 778-910:کنکور کارشناسی ارشد بیابان زدایی سال 814. در روش ویل کوکس،کیفیت ابه برای مصارف ابیاری براساس کدام عوامل طبقه بندی می شوند؟

الف- غلظت کلر و مجموع املاح محلول

ب- هدیت الکتریکی و غلظت کلر

ج- غلظت املاح محلول و هدایت الکتریکی

د- نسبت جذب سدیم و هدایت الکتریکی

سوال کد 409-781:کنکور کارشناسی ارشد مدیریت سوانح طبیعی سال 835. بارندگی در حوزه ابریز به شدت هر 10 دقیقه به شرح جدول زیر اتفاق می افتد میزان رواناب را محاسبه کنید (در صورتی که حد نفوذ 15 میلی متر در ساعت و مدت بارندگی یک ساعت باشد).

60-50

40-50

40-30

20-30

20-10

10-0

T

90

15

10

60

70

40

p

الف- 33.3 میلی متر در ساعت

ب- 35.3 میلی متر در ساعت

ج- 45.5 میلی متر در ساعت

د- 48.5 میلی متر در ساعت

سوال کد 560-886:کنکور کارشناسی ناپیوسته مجموعه عمران سال 826. تبخیر و تعرق واقعی نسبت به تبخیر و تعرق پتانسیل :

الف- با بارندگی رابطه معکوس دارد

ب- حداکثر برابر است

ج- در صورت افزایش بارندگی بزرگتر است

د- همیشه کوچکتر است

سوال کد 479-579:کنکور کارشناسی ناپیوسته  مجموعه عمران سال 827. در یک حوزه ابریز مدت بارندگی باشدت ثابت،برابر یا بزرگتر از زمان تمرکز بوده است،در این صورت می توان گفت که باافزایش مدت بارندگی ،دبی خروجی یا زمان ......... .

الف- افزایش می یابد

ب- ثابت می ماند

ج- کاهش می یابد

د- متغیر است

سوال کد 648-161:کنکور کارشناسی ارشد هواشناسی کشاورزی سال 858. بالاترین شماره رده ابراهه های یک حوضه 4 و نسبت انشعاب در ان 5 می باشد تعداد ابراهه های رده 2 در این حوضه چقدر است؟

الف- 15

ب- 25

ج- 35

د- 30

سوال کد 33-369:کنکور کارشناسی ارشد تاسیسات ابیاری دانشگاه آزاد اسلامی سال 849. تفاوت بین پارامتر های دخیل در بیلان سطحی و زیر زمینی یک حوزه آبریز:

الف- نسبت بارش در دو محیط است .

ب- تفاوت تبخیر و تعرق پتانسیل دز محیط است.

ج- در بیلان زیر زمینی نفوذ به عنوان یک پارامتر ورودی است.

د- در بیلان سطحی نفوذ به عنوان یک پارامتر ورودی و تبخیر و تعرق پارامتر خروجی است

سوال کد 404-68:کنکور کارشناسی ارشد هواشناسی کشاورزی سال 8310. در حوضه ای که ضریب رواناب ان 20 درصد می باشد هیدروگراف واحد 2 ساعته را ساخته ایم که دبی پیک ان برای یک میلی متر رواناب 15 متر مکعب در ثانیه است بارانی به مقدار 4.2 سانتی متر در مدت 2 ساعت روی حوضه روخ داده است دبی پیک هیدروگراف سیل چند متر مکعب در ثانیه خواهد بود؟

الف- 12.6

ب- 63

ج- 126

د- 630

سوال کد 433-275:کنکور کارشناسی ارشد تاسیسات و ابیاری دانشگاه ازاد اسلامی سال 8411. در رابطه  داریم:

الف- S تلفات و  Fشدت نفوذ

ب-  Sتلفات کل و F نفوذ تجمعی

ج- S تلفات اولیه و F نفوذ واقعی

د- S شدت تلفات و F شدت نفوذ پتانسیل

سوال کد 746-115:کنکور کارشناسی ناپیوسته مجموعه عمران سال 8312. در تعیین احتمال وقوع تجربی داده ها ،فرمول ویبول عبارت است از :

الف-

ب-

ج-

د-

سوال کد 652-950:کنکور کارشناسی ارشد مدیریت سوانح طبیعی سال 8513. نحوه انشعابات رودخانه در یک حوضه ابریز به چه عواملی بستگی دارد؟

الف- شیب،سنگ کف و فرسایش

ب- قدرت حمل، سنگ کف و فرسایش

ج- وضعیت اب و هوا ،شیب و سنگ کف

د- وضعیت اب و هوا ، فرسایش و قدرت حمل

سوال کد 252-143:کنکور کارشناسی ارشد تاسیسات و ابیاری دنشگاه ازاد اسلامی سال 7914. در یک حوزه ابریز به مساحت 35 کیلو متر مربع دبی اوج طراحی 10 ساله 50 متر مکعب در ثانیه برای شدت بارندگی 10 میلی متر در ساعت حاصل شده است ضریب جریان سطحی عبارت است از:

الف- %11

ب- %50

ج- %40

د- %70

سوال کد 610-779:کنکور کارشناسی ارشد بیابان زدایی سال 8515. در سر ریز ساده مستطیلی ،اگر H ارتفاع اب روی تاج سر ریز باشد دبی با چه توانی  از H متناسب است؟

الف-

ب-

ج-

د-

سوال کد 85-839:کنکور کارشناسی ارشد سازه های آبی سال 8316. اگر بارندگی به مدت 10 دقیقه و به ارتفاع 5 میلی متر ببارد،شدت آن بر حسب میلی متر در ساعت چقدر است؟

الف- 1

ب- 5

ج- 30

د- 50

سوال کد 613-982:کنکور کارشناسی ارشد بیابان زدایی سال 8017. ضریب گراویلیوس به کدام صورت می باشد؟

الف-

ب-

ج-

د-

سوال کد 716-45:کنکور کارشناسی ارشد منابع اب سال 8418. در شهر نکا در مازندران احتمال وقوع سیل برابر  است با p=0.06 در صورت وقوع سیل ،احتمال خسارات جانی و مالی در شهر برابر با p=0.6 می باشد احتمال اینکه سیل رخ دهد و خسارات جانی و مالی به وجود اید چقدر است ؟

الف- 0.1

ب- 0.15

ج- 20

د- 10


توجه:گزينه صحيح اين سوال در بين گزينه هاي سوال اصلي نيست. پاسخ دادن يا ندادن اين سوال تاثيري بر نمره شما ندارد.   
سوال کد 154-82:کنکور کارشناسی ارشد مدیریت سوانح طبیعی سال 8519. کدام یک از اظهارات زیر غلط است؟

الف- شدت بارش بستگی به مدت بارش ندارد.

ب- شدت بارش در محلی به محل دیگری تفاوت دارد.

ج- در طول مدت بارندگی ،شدت بارش ثابت است.

د- در طول مدت بارندگی ،شدت بارش ثابت نیست.

سوال کد 10-905:کنکور کارشناسی ارشد بیابان زدایی سال 8220. طول دوره خشکی در منحنی آمبروترمیک(شکل مقابل) چند ماه است؟  

الف- 2

ب- 4

ج- 8

د- 10

سوال کد 340-64:کنکور کارشناسی ارشد منابع اب سال 8421. برای حوضه ای به مساحت  هیدروگراف سیلاب ذکر شده که از بارندگی به مدت 2 ساعت تولید شده موجود است دبی اوج هیدروگراف واحد 2 ساعته حوضه به متر مکعب بر ثانیه چقدر است؟

7

6

5

4

3

2

1

0

زمان(ساعت)

 

0

1

2

3

5

9

4

0

 

الف- 4.5

ب- 6.7

ج- 7.5

د- 9

سوال کد 256-338:کنکور کارشناسی ارشد تاسیسات و ابیاری و هواشناسی کشاورزی سال 8022. اگر دبی پیک هیدروگراف واحد مثلثی حوزه ای به وسعت برابر باشد زمان پایه هیدروگراف چند ساعت است؟

الف- 2.88

ب- 16

ج- 20

د- 34.7

سوال کد 488-243:کنکور کارشناسی ناپیوسته  مجموعه عمران سال 8423. در هر حوضه ابریز چه تعداد هیدروگراف واحد وجود دارد؟

الف- فقط یکی

ب- به تعداد زیاد

ج- بستگی به شدت های ماکزیمم بارندگی ها دارد

د- باتوجه به میانگین بارش های سالانه مشخص می شود

سوال کد 261-440:کنکور کارشناسی ارشد تاسیسات و ابیاری و هواشناسی کشاورزی سال 8024. اگر طول ابراهه حوزه ای 5 کیلومتر و اختلاف ارتفاع بین بالادست و پایین دست 50 متر باشد با استفاده از روش «کرپیچ» زمان تمرکز چند ساعت است؟

الف- 1.3

ب- 1.5

ج- 1.73

د- 2

سوال کد 394-883:کنکور کارشناسی ارشد هواشناسی کشاورزی سال 8325. ارتفاع رواناب سالانه سه منطقه مجزا در حوضه ای به مساحت کل 200 کیلو متر مربع به قرار جدول زیر است رواناب سالانه حوضه چند سانتی متر است؟

الف- 0.76

ب- 50.66

ج- 58.32

د- 66.66

سوال کد 101-31:کنکور کارشناسی ارشد بیابان زدایی سال 8326. ارتفاع بارش متوسط سالانه در کشور......... میلی متر و حجم آب ناشی از آن....... میلیارد متر مکعب است.

الف- 413،251

ب- 354،215

ج- 462،251

د- 401،235

سوال کد 299-860:کنکور کارشناسی ارشد بیابان زدایی سال 8127. هیدروگراف واحد حوزه ابخیزی به وسعت 1000هکتار موجود است. حجم روانابی که با استفاده از از ابعاد هیدروگراف واحد این حوزه به دست می اید، چقدر است؟(واحد رواناب سانتی متر است)

الف- 107متر مکعب

ب- 100 هزار متر مکعب

ج- 50هزار متر مکعب

د- 1000 متر مکعب

سوال کد 181-730:کنکور کارشناسی ارشد بیابان زدایی سال 8228. زمان تمرکز حوزه آبخیز مربوط به هیدروگراف روبه رو چند ساعت است؟

الف- 5

ب- 4.1

ج- 3.5

د- 1.5

سوال کد 266-11:کنکور کارشناسی ارشد بیابان زدایی سال 8029. در حوزه ابخیزی به مساحت 8000هکتار ارتفاع بارندگی سالانه 1000 میلی متر و دبی متوسط سالانه 1.5 متر مکعب در ثانیه می باشد ضریب رواناب چند درصد است؟

الف- 37

ب- 59

ج- 74

د- 89

سوال کد 509-710:کنکور کارشناسی ارشد تاسیسات و ابیاری و هواشناسی کشاورزی و تاسیسات و ابیاری دانشگاه ازاد اسلامی سال 8130. دبی متوسط سالانه یک حوزه ابریز به وسعت 300 کیلومتر مربع ،5متر مکعب در ثانیه و بارش متوسط سالانه ان 800 میلی متر است کمبود جریان سالانه حوزه چند میلی متر است؟

الف- 274

ب- 300

ج- 500

د- 525