بانک  سوالات چهار گزينه اي هيدرولوژي

به سيستم آزمون آنلاين ايران هيدرولوژي خوش آمديد
  اين سيستم برمبناي آزمونهاي کارشناسي ارشد  و يک فضاي امتحاني تهيه شده است.
 قبل از استفاده از اين سيستم توجه شما را به نکات زير جلب مي کنيم:
  •   اين آزمون از يک بانک سوال غني و بطور کاملاً تصادفي ايجاد مي شود و معيار خوبی برای آمادگي کنکوراست.
  •   زمان پاسخگوئي شما محدود است. در سمت چپ صفحه زمان باقيمانده نمايش داده مي شود.
  • شما مي توانيد تعداد سوالات امتحاني را بين 5تا50 سوال انتخاب کنيد. زمان بطور اتوماتيک تعيين مي شود.
  • در اين آزمونها معمولاً استفاده از ماشين حساب ممنوع است اما در اينجا با راست کليک روی صفحه در دسترس شما قرارر ميگيرد.
  • با هر بار تازه کردن صفحه يا دکمه امتحان مجدد سوالات جديدي بارگذاری مي شوند.
  • با فشردن دکمه مشاهده نتيجه کليد سوالات و نمره شما نمايش داده مي شود.
  • اگر روی دکمه پاک کردن تمام جوابها کليک کنيد. زمان اين امتحان از نو شروع نمي شود و پاسخهاي قبلي محو مي شود.

کاربر گرامي! باتوجه به وقت موجود به سوالات زير پاسخ دهيد. توجه داشته باشيد که سولات اين آزمون کاملاً تصادفي  مي باشد.

ماشين حساب
سوال کد 453-747:کنکور کارشناسی ارشد منابع اب سال 85 1. برای یک حوضه  کوچک که خاک ان در وضعیت اشباع است اگر ظرفیت نهایی نفوذ  باشد و بارندگی به ارتفاع 10 دقیقه و به ارتفاع 5 میلی متر رخ دهد رواناب حاصله چند میلی متر خواهد بود؟

الف- صفر

ب- 1.84

ج- 3.33

د- 4.17

سوال کد 490-812:کنکور کارشناسی ناپیوسته  مجموعه عمران سال 842. برای به دست اوردن هیدروگراف طرح t ساعته از روی هیدروگراف واحد،داشتن:

الف- بارندگی موثر و جریان پایه الزامی است

ب- ضریب رواناب و مقدار بارش کافی است

ج- بارندگی موثر و هیدروگراف واحد t ساعته کافی است

د- ضریب رواناب ،مقدار بارش و هیدروگراف t ساعته الزامی است

سوال کد 771-801:کنکور کارشناسی ارشد بیابان زدایی سال 793. در رابطه   معمولا جای خالی را می توان عدد......... گذاشت.

الف- 0.34

ب- 0.64

ج- 1.2

د- 1.5

سوال کد 297-140:کنکور کارشناسی ارشد بیابان زدایی سال 814. در براورد دبی سیل با روش اول کوک (COOK) ، دبی متناسب است با:

الف- سطح حوزه

ب- جمع شاخص ها ومساحت حوزه

ج- جمع شاخص ها و ارتفاع بارش

د- شدت بارش در زمان تمرکز حوزه و جمع شاخص ها

سوال کد 766-346:کنکور کارشناسی ناپیوسته مجموعه عمران سال 855. احتمال انکه یک سیل با فراوانی 25 ساله حداقل یکبار در 5 سال اینده اتفاق افتد چقدر است ؟

الف- صفر

ب- 0.15

ج- 0.17

د- 0.185

سوال کد 195-813:کنکور کارشناسی ارشد هواشناسی کشاورزی دانشگاه آزاد اسلامی سال 846. جریان پایه عبارت است از تفاوت:

الف- رواناب کلی و رواناب تاخیری زیر سطحی

ب- رواناب زیر سطحی آنی و رواناب زیر سطحی تاخیری

ج- رواناب کلی و رواناب مستقیم

د- رواناب کلی و رواناب زیر سطحی آنی

سوال کد 46-424:کنکور کارشناسی ناپیوسته مجموعه عمران سال 837. در پدیده وارونگی هوایی گرادیان درجه حرارت .........و هوا.........است.

الف- مثبت و پایدار

ب- منفی و پایدار

ج- مثبت و ناپایدار

د- منفی و ناپایدار

سوال کد 156-679:کنکور کارشناسی ناپیوسته مجموعه عمران سال 82 8. در برسی رابطه بین شدت و مدت بارش هرچه:

الف- حوزه بزرگتر باشد میانگین شدت ماکزیمم بارش بیشتر است.

ب- دوره بازگشت یک رگبار طولانی تر باشد ، شدت آن نیز کمتر است.

ج- مدت بارش کوتاه تر باشد ،شدت آن زیادتر است.

د- مدت بارش زیاد شود شدت آن نیز زیاد می شود.

سوال کد 328-998:کنکور کارشناسی ارشد تاسیسات و ابیاری دانشگاه ازاد اسلامی سال 829. در رابطه  :

الف-  قابل صرف نظر می باشد

ب-  نسبتی  از Sدر نظر گرفته می شود

ج-  همیشه 20 درصد S است

د- از Sبزرگتر است

سوال کد 681-963:کنکور کارشناسی ارشد بیابان زدایی سال 8010. میانگین 20 سال امار دبی  متوسط سالانه در یک ایستگاه اب سنجی برابر 27 متر مکعب بر ثانیه و انحراف معیار ان 11 می باشد با در نظر گرفتن توزیع نرمال ،چنانچه ضریب تناوب یا فراوانی برابر 2.33 باشد دبی حداکثر برای این دوره بازگشت برابر است با :

الف- 27

ب- 53

ج- 540

د- 692

سوال کد 692-794:کنکور کارشناسی ارشد بیابان زدایی سال 8111. تابع های کمکی برای سهولت محاسبه در توزیع و یبول نوع سوم ،براساس ................. انتخاب می شوند .

الف- انحراف معیار

ب- دوره بازگشت

ج- ضریب چولگی

د- ضریب تغییرات

سوال کد 735-604:کنکور کارشناسی ناپیوسته مجموعه عمران سال 8312. در یک پروژه ابی که عمر مفید ان 50 سال در نظر گرفته شده است ریسک مجاز (خطر شکست پروژه) %10 است این پروژه باید براساس سیلاب چند ساله طراحی شود؟

الف- 50

ب- 100

ج- 200

د- 500

سوال کد 703-323:کنکور کارشناسی ارشد منابع اب سال 8313. داده های دبی حداکثر یک مقطع رودخانه از توزیع لوگ نرمال تبعیت می کند کدام مورد زیر در رابطه با ضریب چولگی داده ها (Cs) درست می باشد؟

الف- Cs=0

ب- Cs<0

ج- Cs>0

د- -1<Cs<1

سوال کد 459-729:کنکور کارشناسی ارشد هواشناسی کشاورزی سال 8514. برای یک حوضه به مساحت  اگر بارندگی به مدت 20 دقیقه و با ارتفاع 7.5mm رخ دهد دبی اوج جریان تولیدی چقدر خواهد بود؟(ضریب رواناب حوضه 0.16 فرض شده است)

الف- 2

ب- 2.4

ج- 1.8

د- 3

سوال کد 197-294:کنکور کارشناسی ارشد سازه های آبی سال 8515. منحنی تداوم جریان منحنی است که بر اساس ......تهیه می شود و .......دبی های رودخانه را نتیجه می دهد.

الف- آمار آبدهی سالانه – احتمال وقوع

ب- آمار آبدهی ماهانه –احتمال شرطی

ج- آمار آبدهی روزانه – درصد احتمال وقوع (یا درصد زمانی )

د- آمار آبدهی فصلی – احتمال عدم وقوع

سوال کد 650-186:کنکور کارشناسی ارشد هواشناسی کشاورزی سال 8516. اطلاعات استخراج شده از شبکه مربعی قرار داده شده روی نقشه خطوط تراز حوضه نشان می دهد که تلاقی خطوط  تراز با خطوط  افقی شبکه 80 و طول خطوط افقی شبکه 12000 متر و فاصله خطوط تراز 100 متر است شیب حوضه در جهت افقی چند درصد است؟

الف- 1.5

ب- 6.67

ج- 7.66

د- 1.5

سوال کد 624-129:کنکور کارشناسی ارشد بیابان زدایی سال 8217. هیدروگرافی که در اثر یک بارندگی یکنواخت طولانی مدت به وجود می اید کدام شکل را دارد؟

الف- A

ب- B

ج- C

د- D

سوال کد 499-85:کنکور کارشناسی ناپیوسته  مجموعه عمران سال 8418. زمان رسیدن تا اوج در هیدروگراف عبارت است از فاصله زمانی بین:

الف- شروع منحنی هیدردوگراف و زمان رسیدن به نقطه اوج

ب- شروع بارش تا نقطه عطف منحنی فروکش

ج- مرکز ثقل بارش تا نقطه اوج

د- شروع بارش و نقطه اوج

سوال کد 444-81:کنکور کارشناسی ارشد سازه های ابی سال 8519. در هیدروگراف مثلثی برای یک بارش با تداوم 45 دقیقه که روی حوضه ای با زمان تمرکز یک ساعت ریزش می کند زمان پایه هیدروگراف چند ساعت می باشد؟

الف- 0.75

ب- 1

ج- 1.6

د- 2.6

سوال کد 18-455:کنکور کارشناسی ارشد هواشناسی کشاورزی سال 8320. آب تجدید شونده با کدام یک از گزینه های زیر انطباق دارد؟

الف- به رواناب های شیرین سطحی گفته می شود

ب- از تفاوت تبخیر با ریزش های جوی روی دریا ها ایجاد می شود

ج- از تفاوت تبخیر و تعرق با ریزش های جوی روی خشکی ها ایجاد می شود.

د- از تفاوت تبخیر و تعرق و ریزش های جوی روی خشکی ها با تبخیر از روی دریا ها ایجاد می شود.

سوال کد 135-616:کنکور کارشناسی ارشد تاسیسات و آبیاری دانشگاه آزاد اسلامی سال 8421. خواص اصلی رگبار های همرفتی:

الف- شدت زیاد و مدت کم است.

ب- شدت و مدت زیاد است.

ج- شدت کم مدت زیاد است.

د- شدت و مدت کم است.

سوال کد 527-370:کنکور کارشناسی ارشد تاسیسات و ابیاری دانشگاه ازاد اسلامی سال 8122. قشر اب مازاد در حالت زیر چقدر است؟(بارش ماهانه 50 میلی متر ،تبخیر و تعرق پتانسیل 80 میلی متر، ذخیره رطوبتی خاک 40 میلی متر)

الف- 90 میلی متر

ب- 10 میلی متر

ج- 100 میلی متر

د- 9 میلی متر

سوال کد 334-451:کنکور کارشناسی ارشد سازه های ابی سال 8323. اگر %35 یک حوزه ای دارای شماره منحنی 74 و 25 درصد ان دارای شماره منحنی 82 و 40 درصد ان دارای شماره منحنی 78 باشند، شماره منحنی معادل حوزه چقدر است؟

الف- 75.4

ب- 77.6

ج- 78.2

د- 79.1

سوال کد 186-141:کنکور کارشناسی ارشد هواشناسی کشاورزی دانشگاه آزاد اسلامی سال 8324. کدام گزینه غلط است؟

الف- زمان تمرکز به مدت زمانی گفته می شود که آب از دورترین نقطه به خروجی حوزه می رسد.

ب- زمان پایه آب نمود به فاصله شروع و خاتمه شاخه صعودی آب نمود گفته می شود.

ج- اختلاف زمانی بین وقوع ریزش و وقوع سیلاب زمان تاخیر نامیده می شود.

د- بارش موثر به تفاوت بین ارتفاع کل بارش رگبار و ارتفاع مربوط به تلفات گفته می شود.

سوال کد 653-166:کنکور کارشناسی ارشد مدیریت سوانح طبیعی سال 8525. میل شبکه ای یک حوضه ابریز چیست؟

الف- هرگاه مسیل ها به طرف یک گودی کشیده شود

ب- هرگاه سنگ ها در رودخانه یا محل تشکیل رودخانه ،دارای چین خوردگی زیاد یا بریدگی های تند باشد

ج- هرگاه اتصال انشعابات رودخانه به فرعی های دیگر یا رودخانه اصلی با زاویه تقریبا 90 درجه صورت پذیرد

د- در مناطقی که ساختمان سنگ مادر در تمامی حوزه یک نواخت است و مقاومت ان در فرسایش یکسان می باشد

سوال کد 167-761:کنکور کارشناسی ارشد بیابان زدایی سال 7926. معادله نشان دهنده ....... می باشد.

الف- معادله نمایی افزایش دبی

ب- منحنی سیلاب بدون بعد

ج- شاخه خشکیدگی هیدروگراف

د- منحنی سنجه آب برحسب زمان

سوال کد 555-394:کنکور کارشناسی ارشد مدیریت سوانح طبیعی سال 8527. تعیین تبخیر و تعرق بیشتر به کدام روش صورت می گیرد؟

الف- تلفات برگاب

ب- روش Lysimeter

ج- مقدار تراکم گیاهان

د- نحوه بارش و شدت بارش

سوال کد 206-547:کنکور کارشناسی ناپیوسته مجموعه عمران سال 8228. زمان تمرکز یک حوزه ابریز عبارت است از زمانی که طول می کشد تا باران.....

الف- از دورترین نقطه حوز به خروجی ان برسد .

ب- از مرکز ثفل حوزه به خروجی ان برسد.

ج- فاصله زمانی بین اوج بارندگی تا اوج سیلاب را طی کند.

د- فاصله زمانی بین مرکز ثقل بارندگی تا اوج سیلاب را طی کند.

سوال کد 360-197:کنکور کارشناسی ارشد بیابان زدایی سال 8329. جریان اب در یک فلوم هنگامی مستغرق است که نسبت ارتفاع اب در چاهک .............

الف- اول به دوم از مقداری مشخص ،بیشتر باشد

ب- دوم به اول،از مقداری مشخص ،بیشتر باشد

ج- دوم به اول،از مقداری مشخص ،کمتر باشد

د- اول به دوم کمتر از یک باشد.

سوال کد 460-33:کنکور کارشناسی ارشد هواشناسی کشاورزی سال 8530. حجم هیدروگراف واحد 4 ساعته حوضه ای به مساحت 400 کیلومتر مربع چند متر مکعب است؟

الف- 138.9

ب- 277.8

ج- 1111

د- 27777.8


توجه:گزينه صحيح اين سوال در بين گزينه هاي سوال اصلي نيست. پاسخ دادن يا ندادن اين سوال تاثيري بر نمره شما ندارد.