بانک  سوالات چهار گزينه اي هيدرولوژي

به سيستم آزمون آنلاين ايران هيدرولوژي خوش آمديد
  اين سيستم برمبناي آزمونهاي کارشناسي ارشد  و يک فضاي امتحاني تهيه شده است.
 قبل از استفاده از اين سيستم توجه شما را به نکات زير جلب مي کنيم:
  •   اين آزمون از يک بانک سوال غني و بطور کاملاً تصادفي ايجاد مي شود و معيار خوبی برای آمادگي کنکوراست.
  •   زمان پاسخگوئي شما محدود است. در سمت چپ صفحه زمان باقيمانده نمايش داده مي شود.
  • شما مي توانيد تعداد سوالات امتحاني را بين 5تا50 سوال انتخاب کنيد. زمان بطور اتوماتيک تعيين مي شود.
  • در اين آزمونها معمولاً استفاده از ماشين حساب ممنوع است اما در اينجا با راست کليک روی صفحه در دسترس شما قرارر ميگيرد.
  • با هر بار تازه کردن صفحه يا دکمه امتحان مجدد سوالات جديدي بارگذاری مي شوند.
  • با فشردن دکمه مشاهده نتيجه کليد سوالات و نمره شما نمايش داده مي شود.
  • اگر روی دکمه پاک کردن تمام جوابها کليک کنيد. زمان اين امتحان از نو شروع نمي شود و پاسخهاي قبلي محو مي شود.

کاربر گرامي! باتوجه به وقت موجود به سوالات زير پاسخ دهيد. توجه داشته باشيد که سولات اين آزمون کاملاً تصادفي  مي باشد.

ماشين حساب
سوال کد 582-413:کنکور کارشناسی  ارشد تاسیسات و ابیاری و هواشناسی کشاورزی سال 821. 25 گرم بر لیتر یک ماده شیمیایی با نرخ ثابت  به یک کانال تزریق می شود غلظت اولیه ماده رنگی در اب موجود در کانال صفر می باشد در یک مقطع به قدر کافی دور از مقطع اولیه تزریق ماده رنگی به غلظت متعادل 5 قسمت در میلیارد می رسد دبی جریان چقدر است؟

الف- 35

ب- 40

ج- 50

د- 70

سوال کد 291-47:کنکور کارشناسی ارشد تاسیسات و ابیاری و هواشناسی کشاورزی سال 812. در یک حوزه ابریز به وسعت 25 کیلومتر مربع شدت بارندگی با دوره برگشت صد  ساله 87 میلی متر در ساعت است دبی با دوره برگشت صد ساله را تخمین بزنید.((C=0.35

الف-

ب-

ج-

د-

سوال کد 806-381:کنکور کارشناسی ارشد مدیریت سوانح طبیعی سال 833. سرعت صافی اب های زیر زمینی تحت تاثیر کدام نیرو قرار می گیرد؟

الف- فقط نیروی ثقل

ب- نیروی فشار،نیروی ثقل

ج- نیروی ثقل و نیروی اصطکاک

د- نیروی فشار،نیروی ثقل ،نیروی اصطکاک

سوال کد 370-16:کنکور کارشناسی ارشد مدیریت سوانح طبیعی سال 834. در یک رودخانه جریان تبدیل خطی به جریان اشفته به کدام عمل زیر بستگی دارد ؟

الف- مقدار دبی رودخانه

ب- کاهش سرعت جریان

ج- ازدیاد سرعت جریان

د- موفولوژی بستر رودخانه

سوال کد 796-324:کنکور کارشناسی ارشد تاسیسات ابیاری و هواشناسی کشاورزی سال 815. دبی های حداکثر هیدروگراف های دو مسیر جریان به ترتیب 12 متر مکعب بر ثانیه و 4 متر مکعب بر ثانیه می باشند دبی حداکثر مجموع در محل تقاطع دو مسیر جریان چند متر مکعب بر ثانیه است ؟

الف- 8

ب- کمتر از 16

ج- 16

د- بیشتر از 16

سوال کد 383-19:کنکور کارشناسی ارشد منابع اب سال 836. برای اینکه یک هیدروگراف واحد یک ساعته به دو ساعته تبدیل شود کافی است:

الف- مجموع عرض ها را میانگین بگیریم

ب- مقادیر عرض های متناظر را نصف کنیم

ج- دبی پایه را از ان کم کرده و سپس دو برابر کنیم

د- مقادیر عرض ها را یک ساعت تاخیر داده و سپس میانگین دو ستون گرفته شود

سوال کد 105-174:کنکور کارشناسی ارشد هواشناسی کشاورزی دانشگاه آزاد اسلامی سال 837. تراکم ایستگاه های....... از تراکم ایستگاه های....... است.

الف- باران سنجی - کلیماتولوژی بیشتر

ب- سینوپتیکی -  باران سنجی بیشتر

ج- جو بالا - -  باران سنجی بیشتر

د- باران سنجی – تبخیر سنجی کمتر

سوال کد 391-807:کنکور کارشناسی ارشد هواشناسی کشاورزی سال 838. برایt >0 کدام یک از اجزای معادله نفوذ هورتن  بیشترین مقدار را دارد؟

الف-

ب-

ج- f

د-

سوال کد 431-973:کنکور کارشناسی ارشد تاسیسات و ابیاری دانشگاه ازاد اسلامی سال 849.  مقادیر دبی در طول وقوع یک سیلاب به شرح زیر است .اگر تلفات متوسط بارش  مولد 20 میلی متر باشد ارتفاع بارش پدید اورنده سیل چند میلی متر است؟ مساحت حوضه 25.2 کیلومتر مریع.

6

5

4

3

2

1

0

زمان به سرعت

0

8

14

24

18

6

0

دبی به متر مکعب در ثانیه

الف- 50

ب- 25

ج- 3

د- 30

سوال کد 407-742:کنکور کارشناسی ارشد بیابان زدایی سال 8310. دبی متوسط ماهانه یک رودخانه  در اردیبهشت ماه 17.2 متر مکعب بر ثانیه می باشد حجم اب مربوط به ماه مذکور حدودا برابر است با :

الف- 533.2 متر مکعب

ب- 61920 متر مکعب

ج- 44.6 میلیون متر مکعب

د- 46.0 میلیون متر مکعب

سوال کد 256-296:کنکور کارشناسی ارشد تاسیسات و ابیاری و هواشناسی کشاورزی سال 8011. اگر دبی پیک هیدروگراف واحد مثلثی حوزه ای به وسعت برابر باشد زمان پایه هیدروگراف چند ساعت است؟

الف- 2.88

ب- 16

ج- 20

د- 34.7

سوال کد 311-921:کنکور کارشناسی ارشد تاسیسات و ابیاری دانشگاه ازاد اسلامی سال 8112. در فرمول اشنایدر ضریب در براورد زمان پاسخ گویی با شیب حوزه چه نسبتی دارد؟

الف- نسبت مستقیم

ب- نسبت معکوس با توان دوام ان

ج- نسبت معکوس با ریشه دوام ان

د- نسبت مستقیم با ریشه دوام ان

سوال کد 224-149:کنکور کارشناسی ارشد تاسیسات و ابیاری  و هواشناسی  کشاورزی سال 7913. اگر فاصله دو نقطه در یک رودخانه برابر171 متر وضریب زبری n=0.033 باشد دبی پیک چند متر مکعب در ثانیه خواهد بود در صورتی که اختلاف ارتفاع بین دو نقطه متر می باشد(فاصله و عرض مقطع و سطح طبق جدول زیر مشخص می باشد)؟

(متر)عرض بستر

(متر مربع)سطح مقطعی

نقاط اندازه گیری

74.4

158

1

62.8

148

2

الف- 249

ب- 329

ج- 350

د- 429

سوال کد 158-736:کنکور کارشناسی ناپیوسته مجموعه عمران سال 82 14. منحنی شدت – مدت معمولا در برسی کدام مورد به کار می رود؟

الف- بارش ها

ب- ترکیب جریانات سطحی و زیر زمینی

ج- جریانات سطحی

د- جریانات زیرزمینی

سوال کد 85-546:کنکور کارشناسی ارشد سازه های آبی سال 8315. اگر بارندگی به مدت 10 دقیقه و به ارتفاع 5 میلی متر ببارد،شدت آن بر حسب میلی متر در ساعت چقدر است؟

الف- 1

ب- 5

ج- 30

د- 50

سوال کد 189-900:کنکور کارشناسی ارشد سازه های آبی سال 8416. اطلاعات دبی رودخانه ای به شرح زیر می باشد دبی پایه این رودخانه چقدر است؟

10

9

8

7

6

5

4

3

2

1

زمان(روز)

0

1.5

3

6.5

8

10

9

5

3.5

0

دبی(متر مکعب در ثانیه)

الف- هیچ کدام

ب- 1.5

ج- 3.5

د- 5

سوال کد 216-293:کنکور کارشناسی ارشد تاسیسات و ابیاری  و هواشناسی  کشاورزی سال 7917. شدت ناشی از یک باران 3ساعته به ترتیب 5 ،15،و 7 میلی متر بر ساعت می باشد عمق خالص جریان خروجی 15 میلی متر برآورد شده است چه حدسی از اقای(I) دارید؟

الف- 4mm/hr>(I)

ب- 4mm/hr< (I)

ج- 4mm/hr= (I)

د- 15mm/hr<(I)<27mm/hr

سوال کد 726-671:کنکور کارشناسی ارشد هواشناسی کشاورزی سال 85 18. اگر یکسری داده های اماری از توزیع لوگ نرمال تبعیت نمایند لگاریتم داده ها چه توزیعی خواهند داشت؟

الف- توزیع نرمال

ب- توزیع لوگ نرمال

ج- بستگی به ماهیت داده ها دارد

د- توزیع لوگ پیرسون نوع III

سوال کد 300-308:کنکور کارشناسی ارشد بیابان زدایی سال 8119. کدام یک از روابط زیر صحیح است؟(Aمساحت حوزه ابخیز و  دبی اوج لحظه ای سیل می باشد)

الف-

ب-

ج-

د-

سوال کد 551-390:کنکور کارشناسی ارشد هواشناسی کشاورزی سال 8520. تشت تبخیر کلاس A دارای قطر .............. متر و ارتفاع ................سانتی متر است.

الف- 1.32-24.22

ب- 1.12-24.5

ج- 1.02-24.5

د- 1.22-25.4

سوال کد 326-46:کنکور کارشناسی ارشد تاسیسات و ابیاری دانشگاه ازاد اسلامی سال 8221. ارتفاع بارش 4 ساعته 80 میلی متر و جریان سطحی حاصل از ان 40 میلی متر است مقدار شاخص (I) چقدر است؟

الف- 15 میلی متر در ساعت

ب- 20 میلی متر در ساعت

ج- 10 میلی متر در ساعت

د- 12 میلی متر در ساعت

سوال کد 446-361:کنکور کارشناسی ارشد سازه های ابی سال 8522. برای یک حوضه 20 درصد مساحت دارای CN=85 و 25 درصد مساحت دارای CN=70 می باشد CN معادل حوضه چقدر است؟

الف- 69

ب- 73

ج- 81

د- 84

سوال کد 660-914:کنکور کارشناسی ناپیوسته مجوعه عمران سال 8423. مساحت حوزه ابریزی 65000 کیلومتر مربع و محیط ان 1256 کیلومتر می باشد ضریب فشردگی (گراویلیوس) این حوزه چقدر است؟

الف- 0.019

ب- 0.52

ج- 1.12

د- 1.387

سوال کد 586-957:کنکور کارشناسی ارشد بیابان زدایی سال 8224. برای اندازه گیری دبی رودخانه ای از مقداری رود امین به غلظت 20000 میلی گرم در لیتر با دبی 3 میلی لیتر در ثانیه به طور دائم وارد رودخانه گردید و غلظت ان در 1500 متری پایین دست 0.0042 میلی گرم در لیتر اندازه گیری شده دبی رودخانه چقدر است؟

الف- 13.4 لیتر بر ثانیه

ب- 13.4 متر مکعب برثانیه

ج- 14.3 لیتر برثانیه

د- 14.3 متر مکعب بر ثانیه

سوال کد 621-673:کنکور کارشناسی ارشد تاسیسات و ابیاری و هواشناسی کشاورزی سال 8225. مساحت یک حوضه 400 کیلومتر مربع و محیط ان 100 کیلومتر است ضریب گراویلیوس حوضه چقدر می باشد ؟

الف- 1.41

ب- 1.14

ج- 1.84

د- 1.48

سوال کد 714-716:کنکور کارشناسی ارشد سازه های ابی سال 8426. مسئول یک کارگاه سد سازی در نظر دارد با احتمال 0.86 در مدت زمان 3 سال از صدمه رسیدن به coffer dam (سد موقتی برای انحراف اب در موقع احداث سد)پیشگیری کند چه  دوره برگشتی را باید انتخاب کند؟

الف- 18.5

ب- 20

ج- 33

د- 7.2

سوال کد 225-416:کنکور کارشناسی ارشد تاسیسات و ابیاری  و هواشناسی  کشاورزی سال 7927. اگر بارندگی به مدت 130 دقیقه طبق جدول زیر در پریود های 20 دقیقه ای ثبت شود و شاخص نفوذ (I) برابر 40 میلی متر  در ساعت باشد مقدار رواناب بر حسب میلی متر در ساعت چقدر خواهد بود؟

الف- 54.6

ب- 56.5

ج- 64.5

د- 65.6

سوال کد 317-81:کنکور کارشناسی ارشد تاسیسات و ابیاری و هواشناسی کشاورزی سال 8228. در یک حوزه ابریز به وسعت و با متوسط بارندگی سالانه 700mm و متوسط  دبی ویژه مقدار ضریب رواناب چند می باشد؟

الف- 0.23

ب- 0.32

ج- 0.68

د- 0.77

سوال کد 773-909:کنکور کارشناسی ارشد بیابان زدایی سال 7929. در رابطه TH=2.497Ca+4.115….?..... که برای محاسبه سختی کل به کارمی رود در جای خالی می توان از کدام گزینه استفاده کرد؟

الف- Na

ب- CI

ج- Mg

د-

سوال کد 339-501:کنکور کارشناسی ارشد سازه های ابی سال 8430. با استفاده از روش هیدروگراف مثلثی که زمان تمرکز ان 0.5 ساعت است زمان رسیدن به دبی اوج برای یک باران 36 دقیقه ای چند ساعت است؟

الف- 0.3

ب- 0.4

ج- 0.5

د- 0.6