شرح خبر

عنوان خبر جنگ آینده منطقه بر سر منابع آبی استنماینده عراق: جنگ آینده منطقه بر سر منابع آبی است ( واحد مرکزی خبر)


نماینده پارلمان عراق که معتقد است این کشور در ترسیم سیاست درست برای تامین آب مورد نیازش ناموفق بوده ،می گوید این مسئله باعث شده که همسایگان (تهران و آنکار) حقوق آبی عراق را نقض پیاپی کنند. وی با هشدار به اینکه رود دجله در عراق تا سال 2025 خشک خواهد شد جنگ آینده در منطقه را جنگ بر سر منابع آبی خواند.

 تاريخ نگارش (21/2/1391)


بازگشت به صفحه اصلي اخبار