بازگشت به صفحه اصلي سايت

کتاب آبخيزداری و حفاظت خاک

برگزیده بخش کاربردی چهاردهمین دوره کتاب فصل

مشخصات عنوان روي جلد:  آبخيزداري و حفاظت خاک(چاپ دوم)
نويسندگان:  اباذر اسمعلی - خدايار عبداللهي
تعداد صفحات:
574 صفحه
ناشر: ا
نتشارات محقق اردبيلي
لیتو گرافی: 
آريتان اسکنر
چاپ و صحافی: 
شیران نگار
تیراژ:
3000 نسخه
سال نشر: 
1389
شابک:
 7-34-5351-600-978
قيمت روي جلد: 9500تومان
خريد پستي

 جهت خرید پستی کتاب "آبخیزداری و حفاظت خاک" می توانید با واریزمبالغ زير به حساب شماره ی سیبا ‏۰۳۰۵۳۲۹۹۹۰۰۰۵  یا شماره ی کارت: ۶۰۳۷۹۹۱۷۳۳۳۱۰۲۶۶ بانک ملی شعبه  خیابان شهید یسری اردبیل به نام اباذر اسمعلی عوری  اقدام نمائید.

ارسال با پست پيشتاز: 260000ريال 
 
ارسال با پست سفارشي: 210000 ريال 
 

در چاپ دوم کیفیت کاغذ مورد استفاده بهبود یافته و غلطهای داخل متن اصلاح شده است.

ارسال آدرس:  بلافاصله پس از واريز مبلغ فوق نسبت به ارسال فيش واريزي و کامل آدرس پستی (حتی المقدور کدپستی خود را درج نمائید)  از طریق فاکس شماره ی 5580368-0451 و یا به آدرس ایمیل زیر اقدام نمائید:
                                  

نکته: در صورت پرداخت وجه به صورت کارت به کارت، قبض رسید دستگاه و یا انتقال اینترنتی وجه، پرینت  گزارش انجام تراکنش بانکی به جای فیش بانکی کفایت خواهند کرد. آنرا اسکن نموده و توسط پست الکترونيکي  ارسال و يا فاکس نمائيد.

معرفي کتاب اين کتاب برای پوشش  سرفصلهاي وزارت علوم و فناوری تدوين شده است.  مقدمه اين کتاب با جملات زير شروع مي شود:

روزگاري نه چندان دور صحبت كردن در مورد واژه ي آبخيز داري و حفاظت آب و خاك در جامعه ي ايران مبحثي كاملا تخصصي مي نمود كه صرفا مورد علاقه تعدادي محدود از كارشناسان ومحققين انگشت شمار آن زمان بود .خوشبختانه امروزه به همت و تلاش آن محققين وكارشناسان كه در واقع پيشكسوتان اين رشته محسوب مي شوند،نه تنها سطح دانش عمومي در اين زمينه بالا رفته بلكه انگيزش خاصي به اين ضرورت علمي در كشور پيدا شده است.به پاس تلاشهاي علمي پيشين امروزه تقريبا در بين اهالي علم شبهه اي وجود ندارد كه حوزه آبخيز بهترين واحد مطالعاتي براي مديريت منابع آب، خاك،توسعه ي پايدار منابع طبيعي وانساني،كاهش و مديريت بحرانهاي طبيعي، مطالعات زيست محيطي وساير فعاليتهاي مرتبط با فرآيندهاي طبيعي محسوب مي شود.
از اين رو آبخيز داري به عنوان يك مقوله ي مديريتي-مهندسي تلقي مي شود كه حاشيه هاي مشترك با علوم مختلف پيدا مي كند ولي هدف گذاري حفاظت آب و خاك چارچوبي است كه مرزهاي اين علم را ترسيم مي كند .در اين مجموعه سعي شده است كه اولا مطالب مورد بحث شكلي تخصصي با هدف گذاري حفاظت آب وخاك به عنوان بستر توسعه گيرد ثانيا اجزاي مختلف در كنار هم ديده شود و ثالثا رويكردي علمي-عملي براي پر كردن فاصله بين خوانندگان نظري و كاربردي پيش گرفته شود تا كاربست مطالب عينييت بيشتري پيدا كند.اين كتاب در ده بخش با هدف استفاده دانشجويان رشته هاي مختلف دانشگاهي تدوين فصل شده است.
فصل اول اين کتاب به تعاريف (حوزه آبخيز،آبخيزداري،حوزه آبخيز يا حوضه آبخيز)و اهداف وسوابق مهم آبخيز داري اعم از مهار و كنترل آب و افزايش بهره وري از آن،تامين آب كافي ...،تاريخچه ي حفاظت خا  ، اولين بررسي ها در خصوص عمليات آبخيز داري و مبارزه با فرسايش خاك ،تاريخچه آبخيز دراري در كشور و مديريت حوزه هاي آبخيز از نظر درجه تخريب منابع، ستادهاي برنامه ريزي و همامنگي حوزه ي آبخيز بزرگ و همچنين اهداف ستادها را مورد بررسي قرار مي دهد. همچنين به مبحث جايگاه قانوني آبخيزداري در كشور كه به شرح وظايف معاونت آبخيزداري وتقسيمات حوزه هاي آبخيز كشور وبرنامه هاي توسعه اي آتي بر اساس تقسيم بندي تماب در اين فصل پرداخته می شود.
فصل دوم كه ويژگي هاي فيزيوگرافي موضوع اين فصل است به مهمترين عوامل مهم فيزيوگرافي مانند مساحت مي پردازد و به پارامترهاي مانند محيط(خط محدود كننده حوزه)،شكل حوزه آبخيز (پارامترهاي موثر روي حوزه آبخيز)، شبكه زهكشي حوزه آبخيز( به مجموعه ي آبراهه ها، مسيل ها و رود خانه ها ) ،قوانين هورتن در ژئومورفولوژي كمي (ويژگي هاي فيزيكي آبراهه)، فاصله تا مركز ثقل حوزه آبخيز كه فاصله طولي بين مركز و خروجي حوزه آبخيز يا نقطه ي مركز را نشان مي دهد، شيب متوسط حوزه آبخيز (به صورت تغييرات ميزان ارتفاع در حد فاصله دو نقطه بيان شده) وجهت و توزيع سطح نسبت به ارتفاع مي پردازد.
فصل سوم به روشهاي ارزيابي فرسايش خاك اشاره دارد  و مدلهای فرسايش رسوب را از نظر خوانندگان مي گذراند. اين فصل تعريف و اهميت و خطرات فرسايش خاك،كاربرد تكنيك هاي نو در مطالعه فرسايش خاك نظير سيستم اطلاعات جغرافيايي و سنجش از دور ،خطوط توپوگرافي و نقشه مدل رقومي ارتفاع و...، ارزيابي خطر فرسايش و هدف آن، روشهاي كلي ارزيابي خطر فرسايش آبي را مورد بررسي قرار مي دهد. همچنين  مدلهای BLM، FAO، مدل هيدروفيزيکي، ماسگریو، اسکالوگرام، کارسون و کرک باي، SLEMSA، AL-Kadhimi، استيليک، داگلاس، مورگان، مدل مورگان و فيني، فورنيه، روش سزيم، MUSLET USLE، EPM، PSCIAC، WEPP، SWAT، مدلهای تجربی مورد بررسی قرار گرفته و روشهای مطالعه خطر فرسايش، انواع فرسايش، مقياس بررسی، تغييرات زماني فرسايش، برآورد آستانه فرسايش، فرسايش بادی و تکنيکهای ارزيابی آن از ديگر مطالب اين فصل است.
فصل چهارم به اقدامات مديريتي حوزه هاي آبخيز مي پردازد. در اين فصل مهمترين اقدامات مديريتي كه موجب كاهش فرسايش خاك وبهبود وضعيت پوشش گياهي و حفظ خاك مي شوند، عمليات بيولوژيكي كه به افزايش  پرداخته مي شود و  مطاليي پيرامون عمليات مكانيكي مثل بانکت بندی، سکوبندی و فاروئينگ  و روش تركيبي بيو مكانيكي بحث مي گردد.
فصل پنجم عمليات سازه اي در آبخيزداري موضوع فصل پنجم اين كتاب است كه در مورد  عمليات سازه اي مانند انواع سدها، بندهاي اصلاحي و...، سدهاي خاكي، همچنين اصول علمي حاکم بر انتقال آب در سازه هاي آبخيزداري مطالبي مفصل را ارائه مي کند. اين فصل اصول انتخاب محل سد، اجزاء سد، پي سد، مفهوم شيب حد، محاسبه حجم پشت سد را تشريح نموده و معيارهاي طراحی بندهای سبک فلزی، بندهای چوبي، بندهای Lشکل، همچنين انواع سدها وزني (خشکه چين، توری سنگی یا گابیونی، سنگی ملاتي)  انواع سرريزها و ابعاد آنها را از دیدگاه سدهای کوتاه بحث مي کند. براي پايداری سدها دو روش تجربی و تحليل نيروهای وارد برسد ذکر شده است.
فصل ششم به مبحث سيستم زهكشي حوزه آبخيز يعني مهندسي رودخانه مي پردازد كه موضوعات زير در اين فصل از نظر  مي گذراند:
تعريف وهدف از مهندسي رودخانه (شامل طراحي ،بهره برداري،اصلاح و...به منظور بهره وري يا جلوگيري از خسارت و...)، رودخانه وتقسيم بندي آن، مباني حركت آب در رودخانه (هيدروليک رودخانه)، فرسايش رودخانه اي، حمل رسوب در رودخانه و ساماندهي رودخانه، روشهای کنترل فرسايش کناری در رودخانه ها، اصلاح مسير، لايروبي رودخانه، ساحل سازی با سنگ چين، ساحل سازي با توری سنگ يا گابيون، روکشهاي بتوني، روکشهاي آسفالته، روکش کيسه اي، دايکها يا گوره ها، آبشکن ها يا اپي ها.
فصل هفتم به مقوله كلي جمع آوري آب باران و روشهاي استحصال آب اشاره دارد به مباحثي نظير تعريف و استحصال آب ،اهميت آن ،طبقه بندي روشهاي استحصال آب و سامانه هاي سطوح آبگير باران، انتخاب سيستم كشت در مناطق خشك ونيمه خشك با استفاده از استحصال آب، مزاياي بهره گيري از سيستم هاي استحصال آب، انواع سازه هاي استحصال آب(بند مخزني ، حفيره ،...)،روشهاي تكميلي سامانه هاي سطوح آبگير ،موانع گسترش استفاده از سيستم هاي استحصال آب (نبود سياست هاي دراز مدت دولتي، عدم برنامه هاي آموزشي براي كشاورزان ،روستائيان و...) مي پردازد.
فصل هشتم كه ابخوان داري و پخش سيلاب موضوع اين فصل است در مورد مهمترين عناصر آن نظير انواع لايه هاي آبدار يا سفره ها، وضعيت جريان در آبهاي زيرزميني، بهره ورداري از آبهاي زيرزميني (حقابه ها يا مسائل قانوني ،كيفيت آب ) بصورت چشمه چاه و...، روشهاي تغذيه ي سفره آب زير زميني (پخش سيلاب ،حوضچه ها يا گودال هاي تغذيه، استفاده از آب استحصالي برای تغذيه، تغذيه واداری...)، مديريت وكنترل سيلاب و همچنين اصول ساخت و نگهداری پخش سيلاب بحث مي كند.
فصل نهم كه به حوزه هاي آبهاي شهري اشاره دارد  اصول ومفاهيم آبخيزداري شهري ،كاربري اراضي حوزه هاي آبخيز شهري(شناخت كاربري اراضي در خصوص كميت وكيفيت روانآب شهري )،تغييرات فرايندهاي هيدرولوژيكي در حوزه هاي آبخيز شهري (بطور مستقيم در خصوص الگوي كاربري اراضي آنهاست)،تغيير در مولفه هاي سيكل هيدرولوژيكي ،سيلاب شهري ،آلوده كننده هاي شهري واثرات آن، زهكشي روانآب سطحي ،مورد استفاده ي روانآب شهري (موارد غير آشاميدني )، كنترل و مديريت روانآب شهري (روشهاي سازه اي و روشهاي غير سازه اي)، مديريت اكوسيستمي، مخازن، آب انبارها، استخرهاي تاخيري و مديريت پوشش گياهي در شهرها را مورد بررسي قرار مي دهد .
فصل دهم تحليل اقتصادي پروژه هاي آبخيزداري مورد بحث قرار گرفته است در اين فصل  تعاريف اقتصادي، ارزيابي پروژه هاي آبخيزداري،برنامه ها واصطلاحات اقتصادي (تورم ،استهلاك،...)،تحليل اقتصادي،روشهاي حل مسائل تخصيص منابع به روش برنامه ريزي خطي (بر پايه حداكثر كردن يا حداقل كردن )،مشكلات ارزيابي پروژه هاي آبخيزداري ،پروژه هاي چند منظوره ارائه ميشود.
فصل دهم نگاهي سريع به فهرست بهای آبخیزداری و متره و برآورد عمليات اجرائي آبخيزداری دارد.

بزودی بانک نمونه سوالات کارشناسی ارشد آبخيزداری در همين سايت باگذاری خواهد شد.

نكته:شما هم چنانچه انتشاراتي با موضوع آب (صرفاً با موضوعات مرتبط با سايت) داشته باشيد ما بطور رايگان در سايت معرفي خواهيم نمود. با ما تماس بگيريد.

بازگشت به صفحه اصلي سايت